Müşteri Paneline Giriş
 • cube

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.8.0) (26/11/2022)

 • Ana ekranda duvar ve kirişlerin üst üste geldiği bölgede duvarları üstte gösterme seçeneği eklendi, ve varsayılan olarak ayarlandı.

 • Donatılı panel sistemlerin hesabında Denklem11.10 ile yapılan Vrd4 hesabında birim dönüşümünden kaynaklı hata düzeltmesi yapıldı.

 • Mevcut donatılı panelli binaların incelenmesinde bilgi düzeyi katsayılarının kullanılması sağlandı.

 • SAP2000 V17.3 sürümünden tepki spektrumu analizinde taban reaksiyonları alınırken işlemin yarıda kalma problemi düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.7.0) (21/10/2022)

 • Temellere malzeme kütüphanesinden atama yapılması durumunda oluşan bir hata giderildi

 • 64 Bit sürümde bazı durumlarda oluşan kilit bulunamadı hatası giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı

 • Ekrana çizim yapılırken bazı durumlarda oluşan düğüm noktasının yakalanamaması problemi giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.6.5) (06/10/2022)

 • Düşey hatıl majör ve minör aksları ok işaretleri ile ana ekranda görüntülenmesi sağlandı. Yeşil ok lokal 2 yönü, kırmızı ok lokal 3 yönünü göstermektedir.

 • Bir katta (subasman gibi) hiç kiriş olmaması halinde kiriş raporları alınırken hata oluşması önlenmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.6.0) (20/09/2022)

 • Döşeme hesap ve çiziminde iyileştirmeler yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.5.5) (29/08/2022)

 • V6.0.8.5 sürümünden sonra eklenen özelliklerin İngilizceye çevirisi yapıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde TBDY2018 için düzenleme yapıldı.

 • Eurocode6 için duvar düzlem dışı devrilme momenti hesabında sonlu elemanlarla hesap seçeneği eklendi.

 • Diğer dil seçenekleri seçildiğinde kütüphane malzeme isimlerinin ingilizce görüntülenmesi ve raporlanması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.3.5) (22/06/2022)

 • Güçlendirmede duvarın tek taraftan mantolanması durumunda lamalı ankraj kullanma seçeneği güçlendirme kesitlerinde eklendi.

 • TDY2007 ye göre analizde duvar tahkikleri klasik analize göre yapılırken, sonlu elemanlar yöntemine göre kiriş ve temel analizlerinin yapılabilmesi sağlandı

 • Kiriş burulma donatısı hesabı yapılıp yapılmaması seçeneğe bağlandı.

 • Kirişlerde etriye aralığı ve boyuna donatı seçiminde bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.2.5) (01/06/2022)

 • Manto malzemesinde malzeme kütüphanesinden malzeme seçilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Düşey gerilme tablosundaki Mantoların basınç dayanımına katkısının dikkate alındığı durum için BKKO oranı düzeltildi.

 • Manto kesme dayanımları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

 • Duvarlara malzeme kütüphanesinden malzeme atandığında analizde atanan malzeme özelliklerinin kullanılması ile ilgili iyileştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.1.0) (23/04/2022)

 • V6.1.0.0 sürümünde oluşan rapor alınamama problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Bir durum için dosya açmada hata oluşması engellenmeye çalışıldı.

 • V6.1.0.0 sürümünde oluşan, proje genel ayarlarında RYTİE2019 seçiliyken, zemin taşıma gücünün girilememesi problemi giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.1.0.0) (21/04/2022)

 • Yapı klasik analizle çözülmesi seçeneği işaretlendiğinde kiriş ve temellerin aynı analizde sonlu elemanlarla çözülebilmesi seçeneği eklendi.

 • Kiriş hesapları çift donatılı dikdörtgen kesit için güncellendi. (Daha önce tek donatılı kesite göre yapılıyordu)

 • Temellerin duvar altı temel veya sürekli temel olarak dizayn edilmesi opsiyonel hale getirildi.(Yapı temel etkileşimli analiz için)

 • Kiriş donatılarının yatay hatıl veya betonarme kiriş olarak belirlenmesi opsiyonel hale getirildi.

 • Araçlar menüsünün altında kiriş bağımsız hesap yapma modülü eklendi.

 • Kirişlerde sonlu eleman çözüm opsiyonunda burulma donatısı hesabı eklendi.

 • Dosya kaydında oluşabilecek bir hata giderildi.

 • SAP2000 V24 ile çift yönlü veri transferi eklendi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.9.5) (03/01/2022)

 • Çubuk eleman kesit özellikleri penceresinde atanmış ve sonra değiştirilmiş kesitlerin projede kullanılan kesitler listesinden silinmesi için listeyi kontrol et ve yenile butonu eklendi.

 • Analiz esnasında kullanılmayan kesitlerin kullanılanlardan silinmesi otomatik hale getirildi.

 • Kesit özellikleri tablosunun kağıt boyutu A4 ten büyüktü A4 boyutuna getirildi.

 • Güçlendirme raporu ile alakalı bir istisna için rapor alınamama problemi giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.9.0) (27/12/2021)

 • Dörtgen Shell elemanlarla döşemelerden yük aktarılabilmesi eklendi.

 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli maksimum mesh genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği eklendi.

 • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği eklendi.

 • Düzensiz ağ oluşturma seçeneği beta olmaktan çıkarıldı, tespit edilen problemler giderilerek kullanılabilir olması sağlandı. Dörtgen döşemeler için de düzensiz ağ oluşturma seçeneği eklendi.

 • Sonlu eleman analizinde yüklemeler için deplasmanların 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.

 • Dxf/dwg import için polylineı line çevir ve çizimi import için sadeleştir komutları çizim editöründe modify menüsü altına eklendi.

 • Eğimli döşemelerde 24 parçalı düzenli üçgen ağ seçeneğinde önceki sürümlerde meshleme esnasında eğim dikkate alınmıyordu (8 parçalı üçgen ağ seçeneğinde dikkate alınıyordu) artık kullanıcı özellikle döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur seçeneğini işaretlemedikçe, düzenli ağ seçeneğinde dikkate alınıyor. Eğimli döşeme içeren binalar düzenli ağ seçenekleri ile çözülmelidir

 • Yarım bodrumlu yapılarda döşeme düğüm noktasına oturan düşey taşıyıcıların altına mesnet atanmayıp döşeme ile yük aktarımı sağlandı. (düzensiz ağda veya düğüm noktası çakışması durumunda).

 • Üçgen Shell elemanların rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.

 • RAM iyileştirmeleri sonrası ihtiyaç kalmadığı düşünülerek StatiCAD-Solver (harici denklem çözücü), dahili2 yavaş denklem çözücü kullanımdan kaldırıldı. Büyük projeler için 64 bit sürüm tavsiye edilmektedir.

 • En alta kat ekleme seçeneğinde bazı durumlarda oluşabilen Access violation hatası giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.8.5) (30/11/2021)

 • V.6.0.8.0 sürümünde oluşan rijit diyafram atanmama problemi giderildi.

 • Dosya kaydı/okumasında oluşabilecek bir hata giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.8.0) (28/11/2021)

 • Sparse Matris çözümü seçeneği eklendi, sonuçların değiştirmemesine rağmen hafıza (RAM) kullanımı yaklaşık %50 azaltılmış, analiz süresi yaklaşık %80 azaltılmış oldu.

 • İngilizce rapor seçeneğinde yeni özelliklerin çevirileri yapıldı.

 • Poligon kolonların tanım noktasına mıknatıslanmama (snap) problemi giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.7.5) (10/11/2021)

 • V6.0.7.0 sürümünde oluşan Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması ve ek dış merkezlik uygulanması halinde analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.7.0) (08/11/2021)

 • Sonlu elemanlar yönteminde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), Dikdörtgen kesitler için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.

 • Düğüm noktalarının rijit diyaframa bağlılığı için yaklaşım fonksiyonunda düzenleme yapıldı.

 • Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması opsiyonel hale getirildi.

 • Yeni düzenlemelerle StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.

 • SAP2000 exportta kirişler üzerine atanan çizgisel yük Extra G ve Eksta Q yüklerinin de SAP2000 e aktarımda atanması sağlandı.

 • ETABS V18 ve V19 a export özelliği eklendi. (Import henüz eklenmedi.)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.6.0) (26/10/2021)

 • Yüksek çözünürlüklü ekranlar için Sky, Windows10, Tablet Light, Windows10 Dark, Windows10 Green, Windows10 Blue, Windows10 Purple, Glossy program renk düzenleri eklendi. Standart renk düzenlerine ise Cyan Dusk, Cyan Night renk düzenleri eklendi. İlgili renk düzeni seçimine program ayarlarından erişilebilmekte olup renk düzeni değiştirildikten sonra programın kapatılıp yeniden başlatılması gerekmektedir.

 • Denklem çözücüde, vektör/matris başına 2 GB'den fazla RAM tahsis edildiği durum için iyileştirmeler yapıldı.

 • 3D FEM Görselleştirme İçin Bütün sonuçları Hafızada tut seçeneği aktifken oluşabilecek bir analiz yapılamama problemi giderildi.

 • Yarım bodrumlu yapı analizde modal analiz ve klasik analiz seçenekleri ile analiz yapıldığında hesaplanan yarım bodrum deprem kuvveti (yarım bodrum üzerindeki bina yüklerine bağlı olarak) eşdeğer deprem yükü yöntemi ile bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanıyordu. Modal analize göre bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanması sağlandı. (RYTEİE2019 da sonlu elemanlar yöntemi kullanıldığından yapılan değişiklik riskli yapı sonuçlarını değiştirici nitelikte değildir.)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.5.0) (11/10/2021)

 • Malzeme kütüphanesinde projede kullanılan malzemeler için de seçili malzemeyi sil ve seçili malzemeyi düzenle seçenekleri getirildi.

 • 32 ve 64 bit sürüm için otomatik güncelleme bildirimi ayrı verilmeye başlandı.

 • Hesap raporları kapak sayfasında tasarım değiştirildi ve yapı adresinin kapak sayfasına eklenmesi sağlandı.

 • Hesap raporlarında kullanıcı firma logosu her sayfada çıkması sağlanmaya çalışıldı.

 • Kat genel ayarlarında en alta kat ekle, araya kat ekle, en alttaki katı sil, seçili katı sil özellikleri de eklenmiş olan 2. genel kat ayarları penceresi varsayılan olarak ayarlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.4.0) (28/09/2021)

 • TBDY2018 için yapılan hesapta duvar etkin rijitlikleri için brüt rijitliklerin %50’si kadar azaltma yapılması otomatik hale getirildi.

 • Kat duvarlarını otomatik böl düğmesinde oluşabilecek sıfır uzunluklu duvar problemi giderildi.

 • Özel tanımlı malzeme dosya kaydıyla alakalı düzenleme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.2.0) (09/09/2021)

 • Sonlu eleman analizinde NVM (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Moment) diyagramlarının 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.

 • Hesap raporlarının altında proje bilgilerini içeren barkod yerine karekod kullanımına geçildi. Karekod içerik olarak Program Lisans Sahibi, Program Versiyonu, Data dosyası MD5 özeti, analiz numarası bilgilerini içermektedir. Akıllı telefon uygulamaları ile karekod içeriği görülebilmektedir

 • Kat duvarlarını otomatik böl seçeneği (RYTEİE-2021 analizi ön hazırlığı) için eklendi.

 • RYTEİE 2019 yönetmeliğine göre DD-1 analizinde DD-2 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.

 • Programın kilit takılı iken bazı durumlarda kilit bulunamadı hatası vermesi problemi giderilmeye çalışıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde spektrum eğrisinin daha hassas aktarılması sağlandı. Spektrum eğrisi aktarımında DD-1 analizinde DD-2 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.6.0.0.0) (08/08/2021) (Ücretli Güncelleme)

 • Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak
  Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
  Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
  şeklinde seçenek eklendi. Riskli yapı analizi için Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al seçeneği mecbur tutuldu. (RYTEİE2019 yönetmeliğinin 7.2.2. maddesi gereğince)

 • RYTEİE2019 kapsamında riskli bina hesabında Tablo 7.2 𝐻𝑑/𝑡 Oranına Bağlı Basınç Dayanımı Azaltma Katsayısı tablosunda oranın 24 ten büyük olması halinde ekstrapolasyonla 𝜼 değeri 0,51 den küçük elde ediliyordu. 𝐻𝑑/𝑡 oranının 24 ten fazla olması halinde 𝜼 değeri için 0,51 değerinin kullanılması sağlandı.

 • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması sağlandı. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.

 • Tanımlanan poligon kesitin düşey hatıl, kiriş, temel elemanları atanabilmesi sağlandı.

 • Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi eklendi.

 • Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi eklendi.

 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı (FRP vb.) ile güçlendirme hesap, rapor ve çizimleri eklendi

 • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.

 • Kiriş hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi

 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi ve çizimleri eklendi

 • StatiCAD'in dahili analizinde (bağımsız olarak kendi yaptığı analizde) ve SAP2000 entegrasyonlu analizde yapı-temel-zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.

 • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.

 • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.

 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi

 • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu eklendi.

 • SAP2000 de yapılan kiriş ve duvar altı temel betonarme hesabının import edilerek donatı atamalarının çizimlerinin raporlarının otomatik oluşturulabilmesi eklendi.

 • Düşey hatıl/Kolon, aplikasyon planı(dikdörtgen kesit düşey hatıl/kolon donatılarının yerinde çizilmesi) ve düşey açılımları çizimleri eklendi.

 • Düşey hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi

 • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.

 • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma)

 • Ve daha fazlası…

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.5.6.0) (18/03/2021)

 • Sonlu eleman çözümünde döşemelerin 24 parçalı üçgen olarak meshlenmesi seçeneği eklendi ve varsayılan olarak ayarlandı.

 • Döşeme donatı ve metraj tablolarının bazı durumlarda görüntülenmeme problemi giderildi.

 • SAP2000 V23 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.5.4.0) (12/10/2020)

 • Seçili elemanların çoklu kopyalanmasında oluşabilecek bir hata giderildi.

 • Dwg exportta kalem kalınlıkları düzenlendi

 • 2 elemanı kesiştir fonksiyonunda 3. eleman olarak döşeme de seçilirse döşemenin en yakın köşesi kesişim noktasına taşınması eklendi.

 • Duvarın uç noktasını seçili olanın orta aksına taşı seçeneği, Seçili duvar ve hatılların uç noktasını üzerinde sağ tıklanan elemanın Orta Aksına Taşı olarak düzenlendi çoklu düzenlemeye izin vermek için çalışma şekli değiştirildi, döşeme de seçili olması halinde döşemenin en yakın uç noktasının da düzenlemeye girmesi sağlandı.

 • V5.0.7.0 sürümünden sonra eklenen yeni özelliklerin diğer dillere çevirisi yapıldı.

 • Çizim editöründe iyileştirmeler yapıldı.

 • Düşeyde sol kot ve sağ kotu farklı pencere üstü duvar parçaları SAP2000 e aktarılırken dikdörtgen olarak aktarılıyordu, sağ ve sol kotlarına bağlı olarak yamuk aktarılması sağlandı.

 • TBDY2018 kapsamında SAP2000 entegrasyonlu analizde eleman normal kuvvet hesaplama seçeneği klasik seçildiğinde kesme kuvvetleri hesabında normal gerilme olarak SAP2000 sonucu yerine klasik hesapla yapılan düşey gerilme sonucu kullanılıyordu,düzeltildi. RYTEİE 2018 kapsamında zorunlu olarak sonlu eleman yöntemi kullanıldığından bu problem riskli yapıları etkilememektedir.

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde kesme kuvvetleri hesabındaki normal gerilme olarak döşeme kaplama yükü 2 kez hesaba katılıyordu, düzeltildi.

 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde mass source tanımında hareketli yük çarpanı 0,3 alınıyordu. Hareketli yük katılım katsayısı 0,3 den farklı binalar için hareketli yük katılım katsayısına bağlı alınması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.4.5.0) (30/04/2020)

 • V5.4.4.0 versiyonunda SAP2000 V18.1 altı sürümlere aktarımda yük kombinasyonu atamasında ortaya çıkabilen bir istisna giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.4.4.0) (23/04/2020)

 • Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan güçlendirmeli analizde yarım bodrumlu projelerde mantoların süreklilik kontrolü ve link eleman oluşturulmasında revizyon yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.4.3.0) (20/04/2020)

 • Püskürtme betonlu manto elemanı sonlu eleman sistemiyle çözümü eklendi.(Püskürtme betonla güçlendirme klasik analiz yöntemlerinde yapılabiliyordu)

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde püskürtme betonla (manto) güçlendirilmiş duvarların analizde layered shell olarak dikkate alınabilmesi sağlandı.

 • 32 Bit versiyonda bazı durumda ortaya çıkabilen dwg export hatası düzeltilmeye çalışıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde döşemeyi üzerindeki düğüm noktalarına bağlı olarak böl seçeneğinde iyileştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.4.2.0) (18/03/2020)

 • Eurocode8 ve Eurocode6 ya göre yapılan hesapta V5.0.7.0 versiyonundan sonra ortaya çıkan raporlama problemi giderildi.

 • Bir katta hiç duvar olmaması halinde hesap raporunda eksik sayfalar çıkıyordu, düzeltildi.

 • TBDY2018 için performans analizinde bina önem katsayısının 1 den farklı alınabilmesi sağlandı.

 • SAP2000 V22 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.

 • SAP2000 birden fazla kotta mesnetlendirme yapılabilmesi için Aktif SAP2000 modelinde belirtilen kota mesnet ata düğmesi çalışmıyordu, çalışır hale getirildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.4.1.0) (21/02/2020)

 • Düşey hatıl dayanımını duvar dayanımına dahil et seçeneğinde (TBDY2018 kuşatılmış yığma bina) bazı durumlarda TBDY2018 için duvarın uç noktasındaki düşey hatılın tespit edilip duvar dayanımına eklenmemesi problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Ahşap ve betonarme döşemelerin aynı binada kullanıldığı durum için SAP2000 destekli bazı döşemeleri rijit diyaframlı bazı döşemeleri rijit diyaframsız seçeneğinde bina kütlesi hesap raporlarında sadece 1. döşeme malzemesi dikkate alınarak yazılıyordu. Düzeltildi. SAP2000 e aktarılan modelde problem görülmediğinden sonuçları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.4.0.0) (05/02/2020)

 • TBDY2018 yönetmeliğine göre yapılan hesaplarda RYTEİE 2019 yönetmeliği hükümlerine atıf yapan açıklamalar değiştirildi.

 • TBDY2018 yönetmeliğine göre yapılan hesaplarda bina peryotlarının modal analizle belirlenmek istenmesi halinde hesaplanan periyotların 1,4*Tpa dan küçük olması şartının kontrolü eklendi (Yığma yapılar çok rijit olması dolayısı ile bu şart zaten kendiliğinden sağlanıyordu)

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde topal kasa kapı üstündeki, pencere üst/alt duvar parçalarında elastisite modülü V5.3.9.0 güncellemesinde bazı durumlarda atanmama problemi giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.9.0) (31/01/2020)

 • Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve Dayanım fazlalığı katsayısı için X ve Y yönünde farklı değerler tanımlanabilmesi sağlandı.

 • Yapının adresi ve harita koordinatlarının Deprem hesap raporunda görünmesi sağlandı.

 • Sonlu elemanlar yöntemine göre analizde katlar arasındaki tam üst üste örtüşmeyen düşey taşıyıcıların birbirine link elemanla bağlanması için hassasiyet ayarı eklendi.

 • Eğimli duvarların ve eğimli döşemelerin sonlu eleman modelinde de eğimli olarak dikkate alınabilmesi seçeneği eklendi.

 • Hesap raporunun pdfye dönüştürülmesinde, kat planlarının resim kalitesi iyileştirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.7.5) (16/12/2019)

 • Düşey hatılların kaçıklarının ayarlanmasında oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı

 • Aynı kat içerisinde düşey hatıla saplanan ancak düşey hatıl merkezine temas etmeyen kiriş hatılların link elemanlarla kolon merkezine iki seçenekli olarak otomatik bağlanması sağlandı.

 • Farklı katlarda düşey hatıl ve duvar sürekliliği için koordinatlarına göre birden fazla elemana bağlanabilmesini de sağlayan link eleman oluşturulması seçeneği eklendi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.6.0) (26/11/2019)

 • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.

 • 64 Bit sürümde çizim editöründe manuel çizim yapılırken oluşabilen Access Violation hatası giderilmeye çalışıldı.

 • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi

 • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.

 • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.5.0) (03/11/2019)

 • Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.

 • TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas kütlelerin hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.

 • Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı.

 • Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde hesapta SAP2000 ce hesaplanan periyotlar kullanılmasına ve deprem raporunda basılmasına rağmen Araadnet bilgi formunda StatiCAD modal analizinden hesaplanan değer basılıyordu. SAP2000 modal analizindeki değerin raporda gösterilmesi sağlandı. Problem rapor gösterimi ile ilgili olup hesapları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.4.0) (11/09/2019)

 • Bazı döşemeleri ahşap bazı döşemeleri yığma bina için SAP2000 destekli çözüm yapma seçeneği getirildi.

 • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi

 • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.

 • Düşey hatıllarda klasik analizde ankastre/konsol, tepki spektrumu analizinde diyaframa bağlı /bağlı değil seçenekleri eklendi.

 • Elemanların diyaframa bağlı olup olmadıkları hesap raporlarında gösterilmesi sağlandı.

 • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.

 • Riskli bina tespitinde analiz raporlarında seçilen analiz yöntemi konusunda açıklama sayfası eklendi (Araadnet formundan önce)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.3.0) (20/08/2019)

 • Döşemelerin sistem modeline dahil edildiği durumda bazı durumlarda ortaya çıkabilen tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Döşemelerin eleman rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.

 • Sonlu eleman yönteminin sistematiğinde tüm yüklemeler için tüm veri girişi ve analiz sonuçları c:\StatiCAD\YigmaV5Pro\Eximp klasöründe text dosyası olarak her analiz sonunda oluşturulması sağlandı.

 • 64 Bit Program Sürümü Yayınlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.2.0) (13/07/2019)

 • Sonlu eleman hesaplarında tanımsızlık olması durumunda hangi düğüm noktasının hatalı çizildiği koordinatları ve düğüm ismiyle beraber analiz penceresinde veriliyor.

 • Döşemelerden duvarlara kabuk sonlu elemanlarla yük aktarımında bazı projelerde ortaya çıkan yük aktarım hatası düzeltilmeye çalışıldı.

 • Bazı projelerde (02.07.2019 tarihli güncellemeden sonra) dwg exportta ortaya çıkabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.

 • Yarım bodrumlu yapıda yarım bodrumlu yapının kütle merkezi hesabında riskli bina yönetmeliği için ilave revizyon yapıldı.

 • Büyük projelerde 64 bit harici sonlu eleman çözücüdeki versiyon 5.3.0.0 sürümünde oluşan çözümlememe problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.3.0.0) (08/07/2019)

 • Döşeme sonlu eleman ağı oluşturulmasına ve editlenmesine ilişkin seçenekler getirildi.

 • Döşemelerden çubuk elemanlara yük aktarımında oluşabilen bir problem giderildi.

 • Döşeme sonlu eleman ağında kullanıcının döşeme içine ilave düğüm noktası ekleyebilmesi sağlandı

 • Döşeme sonlu eleman ağı sınır hassasiyeti kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı.

 • Büyük projeler için geliştirilen 64 bit ve 32 bit harici sonlu eleman çözüm araçları (StatiCAD-FemSolver) döşemeleri de kabuk eleman olarak çözüp sistem rijitliğine dahil edecek şekilde güncelleştirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.9.0) (03/07/2019)

 • V.5.2.8.0 ile oluşan dosya kaydı hatası giderilmeye çalışıldı.

 • Döşeme mesh oluşturma işleminde düzenleme yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.8.0) (02/07/2019)

 • Döşemelerin kabuk sonlu elemanlarla sistem rijitliğine eklenmesi opsiyonu getirildi. (RYTEİE2019)

 • Döşemelerden duvarlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılabilmesi seçeneği getirildi. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Döşemeleri betonarme olmayan ve rijit diyafram davranışı göstermeyen katlardaki duvar parçaları için Tablo 7.3’de verilen Hd/t sınır değerlerinin 0.55 ile çarpılarak kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Modal analizde yürürlükten kaldırılan C.7 Maddesi gereğince Modal analiz sonuçlarının Eşdeğer Deprem Yükü ile karşılaştırılarak artırılması seçeneği devre dışı bırakılarak modal analiz sonuçlarının artırıma tabi tutulmadan kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Döşeme sonlu eleman sisteminin 3D görüntüde görüntülenmesi seçeneği eklendi.

 • Çizim editöründe döşemenin sonlu elemanlara bölünmesini manuel düzenlemeye yardımcı araç menüsü eklendi. (TIN menüsü)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.7.0) (20/05/2019)

 • TBDY2018 Madde 4.3.5.2 gereğince dayanım fazlalığı katsayısı moment hesabında çarpan olarak kullanılması kaldırıldı.

 • Tarihi eserlerin TBDY2018 hükümlerine göre incelenmesinde ahşap döşemeli sistemlerin SAP2000 destekli response spekrum çözümü eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.6.0) (09/05/2019)

 • 3d görüntüde sonlu eleman sisteminin 2 şer katlı görüntülenebilme seçeneği eklendi

 • Riskli yapı analizinde sonucu değiştirmeyen zemin dayanım gerilmesi görünürlüğü kaldırıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu çözümde döşeme isimleri ile section ve materyal isimlerinin benzerlik göstermesi sağlandı.

 • SAP2000 entegrasyonlu ahşap döşemeli sistem analizinde modal analizle hesaplanan diyaframsız deprem yükünün, eşdeğer deprem hesabıyla yapılan hesabın %85 inden az çıkması durumunda uygulanan artırma katsayısı hesabında oluşabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.5.0) (25/04/2019)

 • Sonlu eleman çözümünde Duvar akslarının üst üste olmadığı bazı durumlarda link elemanı oluşturulması konusunda geliştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.4.0) (16/04/2019)

 • ARAADNET sistemine girişte tespite esas katın kullanıcı tarafından seçilebilmesi veya otomatik seçilmesi opsiyonel hale getirildi.

 • ARAADNET sistemine girişte eğik duvarların X veya Y yönüne yakın oluşlarına göre ilgili yöndeki alanlara dahil edilip edilmemesi opsiyonel hale getirildi (Öncesinde dahil edilmiyordu)

 • Ahşap döşemeli yığma binaların SAP2000 destekli çözümünde oluşabilecek bir sorun giderildi.

 • SAP2000 destekli çözümde alt kotu sıfırdan farklı duvarların kesit tesirleri alınamıyordu düzeltildi

 • D ve R katsayıları RYTEİE-2019 kapsamında kullanılmadığından hesap raporlarında görünmesi engellendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.3.0) (06/04/2019)

 • RYTEİE-2019 kapsamında duvar kesme kapasitesi hesaplarında her duvar için Kayma,Diyagonal Çekme, Eğilme tahkikleri yapılıyordu. Sadece kesme kapasitesi en küçük olan göçme şekline göre tahkik yapılacak şekilde değiştirildi.(Madde 7.3.6)

 • Araadnet form bilgileri için Hd/t X yönü ve Y yönü etiketleri ters basılıyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.2.0) (01/04/2019)

 • Eğilme Kapasitesi Hesabında eşitsizliğin 2 tarafındaki formüllerden çıkan değerlerin küçük olanı alınıyordu. Büyük olanı alınacak şekilde güncelleme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.1.0) (27/03/2019)

 • Karma binaların çözümü eklendi.

 • Ahşap döşemeli yığma binaların SAP2000 destekli çözümü eklendi.

 • RYTEİE-2019 için proje ayar arayüzü kullanılmaması gereken seçenekler görünmez yapılarak sadeleştirildi.

 • Yük kombinasyonlarında G+nQ+Ex+0,3Ey gibi olan yük kombinasyonları yerine G+nQ+Ex şeklinde tek doğrultuyu dikkate alan yük kombinasyonları getiirildi (Eğitim örnek çözümler dikkate alınarak) Yapılan değişiklik eğik akslı yapılar hariç önceki sonuçları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.2.0.0) (13/03/2019)

 • RYTEİE-2019 Sonlu elemanlar yöntemi ile düşey yük aktarımında düzenleme yapıldı. Kullanıcının düşey yük kombinasyonunu G+nQ şeklinde ayarlamasına gerek kalmaksızın program gerekli düzenlemeyi yapmaktadır.

 • SAP2000 entegrasyonlu çözümde RYTEİE-2019 hükümleri doğrultusunda rijit diyaframlı binaların kabuk sonlu elemanlarla analizi seçeneği eklendi.

 • SAP2000 V21 export ve import özelliği eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.9.0) (08/03/2019)

 • Sonlu eleman modelinde sıfır uzunluklu link elemanların analize girmeden silinmesi ile analizde oluşabilecek tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Araad sistemine veri giriş bilgilerinde oluşabilecek bir hata giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.8.0) (04/03/2019)

 • Sonlu eleman modelinde boyu çok küçük eleman oluşmasını engellemek için Yakın Düğümleri Aynı Kabul Etme Hassasiyeti seçeneği getirildi.

 • Araad sistemine veri giriş bilgilerinde değişiklikler işlendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.7.0) (01/03/2019)

 • Büyük modellerin sonlu eleman analizinde hafıza probleminin çözümü için 64 bit denklem çözücü ve 32 Bit Denklem çözücü Eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.6.0) (25/02/2019)

 • A.R.A.A.D. sisteminde istenilen bilgiler performans raporu son sayfasına eklendi.

 • Sonlu elemanlar analizi hızlandırıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.5.0) (21/02/2019)

 • Sonlu eleman modelinde çubuk eleman içinde diğer bir elemanın düğümü kalıyorsa otomatik bölünmesi geliştirildi.

 • Sonlu elemanlar analizinde kattaki elemanların X ve Y doğrultusundaki kesme kuvvetleri toplamı ile kat kesme kuvvetleri karşılaştırılarak hata oluşmuşsa kullanıcının bilgilendirilmesi sağlandı. (Genel hata sebebi üst kat duvarın altında kiriş veya duvar bulunmamasından kaynaklı olup süreksizliğin bulunduğu duvarlarda altına kiriş çizilmesi yeterli olabilecektir.)

 • Riskli yapı analizi (RYTEİE2019) için dolu tuğla fm değeri 1,4 olarak düzeltildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.4.0) (18/02/2019)

 • RYTEİE 2019 (16.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar) a göre hesaplar ve performans analizi eklendi.

 • Modal analizle deprem hesabı ve periyot hesabı eklendi.

 • Çubuk sonlu elemanlarla dahili yığma bina analizi eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.3.0) (08/02/2019)

 • TBDY2018 kapsamında donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri eklendi.

 • TBDY2018 performans sayfasında düzenleme yapıldı.

 • Proje genel ayarlarında R (Taşıyıcı sistem davranış katsayısı) ve D (Dayanım fazlalığı katsayısı) otomatik alınmasını sağlayan yığma bina türü seçenekleri eklendi(Donatısız, kuşatılmış, donatılı,donatılı panel yığma bina)

 • Fare tekeri yuvarlandığında zoomstep opsiyonel hale getirildi.

 • Ekran animasyonları ve aksa yapışmada düzenleme yapıldı.

 • Proje müellifi ismi varsayılan olarak lisans sahibi ismine ayarlandı ve değiştirilmesi engellendi.

 • İki nokta işaretleyerek kapı,pencere, düşey hatıl modellenmesi seçeneği eklendi

 • Proje genel ayarlarında TBDY 2018 parametrelerinin nasıl alınacağına ilişkin yardım butonu eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.1.0) (06/01/2019)

 • Raporlarda TBDY2018 yönetmeliği parametrelerinin özet ve performans sayfalarında görünmesi sağlandı.

 • Dwg importta iyileştirmeler yapıldı.

 • Dwg import seçenekler menüsüne duvar genişliğini çizimden hesapla ve duvar özellikleri formundan al seçenekleri eklendi

 • İmport için seçilen 2 çizgi uzunlukları farklı ise kısa olanı dikkate al ve ortalamasını dikkate al seçenekleri eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta seçilen 2 objenin otomatik kesiştirilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Duvarın uç noktasını Seçili olanın Orta Aksına Taşı seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Elemanları Seçili Aksın Üzerine Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Mantoyu Seçili Duvarın Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Fiktif Mantoyu Seçili Kapı/Pencere Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Proje Genel Ayarları Rijitlik Sekmesinde Duvar Moment Hesaplama Opsiyonu olarak Moment Sıfır Noktasını Ankastre Duvar İçin 0,5h konsol duvar için h kabul et seçeneği eklendi.

 • Muto Yönteminde Yatay Hatılları Dikkate Al, Kapı ve Pencere Üst Alt Duvarlarını Dikkate Al seçeneği eklendi.

 • Kirişlere atanan çizgisel G ve Q yüklerinin SAP2000 e exportta aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.0.0) (20/09/2018)

 • TBDY 2018 formüllerine göre deprem hesabı yapılabilmesi hesabı eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar düşey gerilme kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar kayma gerilmesi kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar güçlendirme mantosu hesapları revize edildi.

 • Kuşatılmış binalardaki düşey hatıllarda, Mrd dayanımı hesapları henüz eklenmemiş olup daha sonra eklenmeye çalışılacaktır.

 • TBDY 2018 duvar kesme dayanımları taşıma gücüne göre yapıldığından duvar kesme kuvveti hesaplarında varsayılan yük kombinasyonları oluşturulmuştur.

 • Duvar elemanlarının SAP2000 e aktarımında shell-thin/shell-thick ve membran olarak aktarılması opsiyonel hale getirildi.

 • SAP2000 duvar sonuçları alınırken major doğrultuda olan sonuçlar alınması sağlandı

 • Kirişlere kaçıklık verildiği durumlarda dikdörtgen döşeme için döşeme kenarında kiriş olduğunun algılanamama problemi giderildi.

 • Çizim editöründe obje seçildiğinde properties penceresi obje özelliklerini ve layerini göstermiyordu, düzeltildi.

 • Sadece seçili elemanların katlar arası kopyalanmasında bazı durumlarda düşey hatıllar kopyalanmıyordu. Düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.0.7.0) (15/03/2018)

 • Klavyede shift tuşu basılı iken modelleme yapıldığında elemanın ortho modunda (yatay veya dikey) çizilmesi sağlandı.

 • Eurocode 8 (TS EN 1998-1 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Aralık 2005) Standardına göre deprem hesapları yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Eurocode 6 (TS EN 1996-1-1 Kâgir yapıların tasarımı)standardına göre yığma yapıların tasarım hesabının yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Programın 104 dile çevirisi yapıldı.

 • Döşeme donatı düzenleme tablosunda donatı sabitle seçildikten sonra işareti kaldırılamıyordu. Düzeltildi.

 • Devrilme momenti hesabı sayfasında ifadeler İngilizce idi Türkçeye çevrildi ve hesapta oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • SAP2000 Versiyon 20 programına da sistem modelinin export edilmesi ve analiz sonuçlarının alınabilmesi seçeneği eklendi.

 • Duvarlar SAP2000 programına aktarıldığında shell eleman olarak değil membran eleman olarak aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.0.5.0) (26/12/2017)

 • Bina hakim titreşim periyodu ve bina kütlesinin, performans raporu son sayfasında ve katlara etkiyen deprem yükleri raporunda görünmesi sağlandı.

 • Özel tanımlı duvar için çoklu düzenlemede oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.0.4.0) (27/09/2017)

 • Versiyon 5 te kat rijitliği kütle merkezine göre hesaplanmak istendiği sırada kütle merkezi hesaplanmadığı için orijine göre hesaplanmış oluyordu. Kat rijitliğinin hesabında oluşan bu problem kütle merkezi hesabı önceye alınarak giderildi.Bu hata versiyon 4 sürümlerinde oluşmamış olup versiyon 5 te oluşup giderilmiştir.

 • Aynı projede çok sayıda çizim istendiğinde çizim alınması hatası oluşabiliyordu. Düzeltildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.0.3.0) (19/09/2017)

 • Düşey hatılların dayanımı duvar dayanımına dahil edilmesi seçeneği seçildiğinde, duvar kayma gerilmesi kontrolünde, duvar yeterlilik durumunun tespitinde bazı durumlarda oluşan problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.0.0.0) (20/08/2017) (Ücretli Güncelleme)

 • TBDY 2016 (taslak) yönetmeliğine göre tüm statik hesaplar yenilendi.

 • Eleman rijitlik hesabında elastisite modülünün kullanılabilmesi, ve yeni rijitlik formülleriyle hesap yapabilme

 • Düşey hatıl rijitliklerinde elastisite modüllerini ve atalet momentlerini dikkate alabilme

 • Harita spektral ivme katsayıları ile yeni deprem hesapları

 • Binanın fay düzlemine mesafesini dikkate alabilme

 • Yönetmelikte belirtilen zemin grupları veya özel tanımlı zemin gruplarıyla çalışabilme ve binanın periyot hesabı

 • Düşey hatılların rijitliği dikkate alınarak veya alınmadan duvar dayanımına katkısının dikkate alınabilmesi seçeneği getirildi. (TBDY2016 Madde 11.4.9)

 • TBDY 2016 için ön tanımlı duvarlar ve yönetmelikle tariflenebilen tüm duvar türlerinin tanımlanabilmesi, tablolardan enterpolasyonla hesaplanan tüm değerlerin otomatik hesaplanması

 • Gazbeton ve diğer tuğlalar için veya her duvar için ayrı güvenlik sayıları girebilme

 • Tüm modelleri SAP2000 e aktarabilme

 • SAP2000 den sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanmış sonuçları program içine getirebilme

 • SAP2000 sonuçlarının otomatik yorumlanarak deprem yönetmeliğine göre hesap raporu ve risk tespitinin yapılabilmesi

 • Ahşap döşemeli sistemlerde SAP2000 destekli rijit diyaframsız çözüm yapılabilmesi

 • SAP2000 aktarımında kiriş hatılların ve düşey hatılların frame eleman olarak veya area eleman olarak aktarılması veya hiç aktarılmaması opsiyonel hale getirildi . (TBDY2016 Madde 11.3.9)

 • Yeni 3D görüntüleme ekranı ile SAP2000 e aktarılacak sonlu eleman modelinin hazırlanması

 • Depremli durum için duvar normal kuvvet değerlerini her bir deprem yük kombinasyonu için hesaplayabilme, opsiyonel olarak depremli durum normal kuvvetlerini (depremden oluşan çekme ve basınç gerilmelerini) duvar kayma gerilme ve basınç gerilme tahkiklerinde kullanabilme. (RBTE'ye göre Riskli Yapı Analizinde seçeneğin kullanımı Kısıtlanmıştır)

 • Seçili elemanların taşıma, kopyalama, çoklu kopyalama, simetri alma işlemleri

 • Kat ekleme ve silme penceresinde alttaki veya aradaki katı silebilme, herhangi bir katın altına veya üstüne kat ekleyebilme

 • Kattaki seçili elemanlara tek komutla ortak eğim verilebilmesi

 • Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki

 • Düşeyde eğik duvarlar içindeki kapı ve pencerelerin duvar üstü parçalarında sol kot ve sağ kot değerlerinin otomatik ayarlanması

 • Eğik duvarların içinde kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Yatay dikey ve eğik mantoların içinde kapı veya pencere silindiğinde manto parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Bazı durumlarda yatay ve dikey duvarlarda kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Yatay aksın üzerindeki objelerle birlikte ötelenmesinde döşeme hesap aksları bazı durumlarda ötelenmiyordu. Düzeltildi.

 • TBDY2016 ya göre güçlendirme hesap ve çizimleri henüz eklenmedi. V5 Profesyoneli satın alanlara ücretsiz güncelleme ile eklenmeye çalışılacaktır.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.2.0.0) (12/05/2016)

 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.1.6.0) (05/02/2016)

 • Sadece seçili elemanları kopyala seçeneği ile kat kopyalama özelliği eklendi

 • Duvar görünüş çizimleri ve güçlendirme çizimleri iyileştirildi.

 • Duvar ve güçlendirme görünüş çizimlerinde duvarların ve mantoların çıkma boyları (sol-sağ delta) dikkate alınıyor

 • Hasır görünüş çizimlerinde ölçülendirme eklendi.

 • İnternetin sınırlı olduğu bilgisayarlarda programın hızlı açılması için düzenleme yapıldı

 • Plan çizimlerinde yazıların taralı alanın dışına çıkarılabilmesi opsiyonel olarak sağlandı.

 • Hatıl yükseklikleri çoklu düzenlemede sıfır değer olarak kabul ediliyor.

 • Duvar üstü hatıl yükseklikleri çoklu düzenlemede sıfır değer olarak kabul ediliyor.

 • Duvar sol delta ve sağ delta değerinin çoklu düzenlemede değişmesi problemi giderildi.

 • Pencere ve kapı özelliklerinde özellikler menusunde değiştirilen değerler araç çubuğu üzerinde de otomatik değişmesi sağlandı.

 • Hesap raporlarının pdf ye dönüştürülmesinde oluşan yunan karakterlerinin çıkmaması problemi çözülmeye çalışıldı.

 • Performans raporundaki simge açıklamaları versiyon 4 e göre düzenlendi.

 • Hatıl analiz öncesi raporlarında saplama hatıl olması durumunda çıkabilen ekstra q yükü basım hatası düzeltildi.

 • Versiyon 3 de kaydedilmiş döşemesine kot verilmiş proje versiyon 4 te sıfır kotunda görünüyordu düzeltildi.

 • Döşeme çoklu düzenlemede döşeme kalınlıklarının, G yüklerinin, Q yüklerinin topluca sıfır yapılabilmesi sağlandı.

 • Duvar düşey gerilme kontrollerinde duvar yüksekliği değeri hesap raporunda basılması sağlandı.
 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.1.4.0) (02/12/2015)

 • Kaspersky antivirüs programında oluşan virüs uyarısı giderildi.

 • Dosya Kaydında eğik eleman kaydına ilişkin düzenleme yapıldı.

 • Undo işlemlerinde oluşabilen problemler giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.1.3.0) (25/11/2015)

 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.1.2.0) (18/11/2015)

 • Eğik kiriş hatıl tanımlanabilmesi seçeneği getirildi.

 • Eğik duvar ve mantoların kapı/pencerelerle bölünmesinde kiriş hatıllarda ve fiktif mantolarda kotların otomatik ayarlanması sağlandı.

 • Program giriş ekranında programla ilgili duyuruların yayınlandığı bölüm eklendi.

 • Program açılışında otomatik güncelleme kontrolü eklendi.

 • Burulmadan kaynaklı yükler bakanlığın önerdiği yönteme göre dağıtılması için düzenleme yapıldı.

 • Windows XP bilgisayarlarda rapor alamama problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.0.9.5) (11/09/2015)

 • Püskürtme betonla güçlendirmede yeni çelik hasır sınıfları eklendi.

 • Otomatik düğüm noktası düzenleme seçeneği eklendi.

 • Dwg import edilirken model düğmesine basıldığında otomatik olarak düğüm noktalarını kesiştirme opsiyonu eklendi.

 • Güçlendirme boykesit çizimlerinde genel iyileştirme yapıldı.

 • İngilizce dil seçeneğindeki eksiklikler giderilmeye çalışıldı

 • Güçlendirilmiş durum düşey gerilme kontrollerinde V4 ile ortaya çıkan bir problem düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.0.7.5) (05/08/2015)

 • Güçlendirme görünüş çizimleri eklendi. (Ankraj ve hasırların katlar üst üste görünüş çizimleri alınabiliyor, güçlendirmesiz bina cephe ve iç duvar görünüşleri de alınabilir)

 • Döşeme Yük Analizi Modülü Geliştirildi (Başka Projeden gelen yük analizleri import edilebiliyor)

 • Dwg/dxf özelliğinde geliştirme yapıldı ( Model tuşuna basıldığında düğüm noktaları çok yakın duvarlar otomatik aynı noktaya getiriliyor)

 • Döşeme donatı tabloları eklendi.(Döşeme donatı metrajı ve kesim/poz tabloları oluşturuldu.)

 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.0.5.5) (07/07/2015)

 • Aks çizimi araç çubuğunda enter tuşuyla aks ofset, esc tuşuyla komuttan çıkma eklendi.

 • Zoom All komutu ile ilgili düzenleme yapıldı.

 • Ana ekranda del tuşuyla eleman silme eklendi

 • Duvar özel rijitlik çarpanının çoklu değiştirilmesinde düzenleme yapıldı

 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.0.5.0) (06/07/2015)

 • Döşeme Yük Analizinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeni modül eklendi.

 • Undo işlemlerinde ve dosya kaydında oluşabilen bir problem giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.4.0.3.0) (17/06/2015) (Ücretli Güncelleme)

 • AutoCAD dwg ve dxf dosyalarından mimari çizimin aks, duvar, kiriş hatıl, düşey hatıl objeleri olarak import edilmesi

 • Duvarlara sol üst kot ve sağ üst kot verilebilmesi

 • Eğimli döşeme çizilebilmesi

 • Depremi +X, -X, +Y, -Y olarak 4 yönde uygulayabilme

 • Yeni analiz sonrası raporları

 • Analiz sonrası raporları da analiz öncesi gibi renkli ve direkt pdf aktarımı yapabiliyor.

 • Yapı 3d görüntü raporlarda basılabiliyor.

 • Yapı kat planlarının hesap raporlarında görüntülenebilmesi

 • Hesap raporlarında data dosyasının MD5 özeti görülebiliyor.

 • Çizimlerde döşeme donatıları çiziminde genel iyileştirmeler.

 • Döşeme donatılarında L boyunun verilmesi

 • Döşeme donatısı poz, ağırlık ve şekillerini içeren tablolar.

 • Katlara etkiyen deprem kuvvetleri hesabının 2007 Deprem Yönetmeliğine İlave Olarak Eurocode 8 e göre yapılabilmesi

 • Paralel eğik aks oluşturma

 • Ve daha fazlası…

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.7.0.0) (13/05/2015)

 • Eğik duvarlara çizilen kapı/pencerelerde duvarların bazı durumlarda otomatik bölünememesi problemi azaltılmaya çalıştı.

 • Değiştir menusune bölünmemiş kat duvarlarını kapı/pencere ile böl seçeneği eklendi.

 • Bazı durumlarda sonsuza çizilen kapı veya pencerelerin otomatik silinmesi sağlandı.

 • Hatalı kayma formülü girilmesinde programın otomatik düzeltme yapması sağlandı

 • Değiştir menusu gereksiz aksları sil seçeneğinde oluşabilen fazla aks silinmesine yönelik hata düzeltilmeye çalışıldı.

 • Döşeme hesap raporlarında döşeme kalınlık birimi başlıkta cm olarak verilip raporda metre cinsinden yazılıyordu. Düzeltildi.

 • Duvar sol/sağ delta uzunluklarında çoklu düzenlemede revizyon yapıldı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.6.8.0) (25/03/2015)

 • Eğik duvarlarda düğüm noktasından itibaren duvarların uzatma mesafesi sol delta, sağ delta manuel olarak girilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Ana ekran menülerindeki çizim oluşturma seçeneklerinde bazı durumlarda çizilmemesi problemi azaltılmaya çalışıldı.

 • Seçmeli çizim oluştur seçeneğinde bazı projelerde çizimin çok küçük gelmesi problemi azaltılmaya çalışıldı.

 • Analiz sonrası raporlarda döşeme hesaplarında konsol döşemelerin açıklık donatısı hesap raporlarında gereksiz basılıyordu. Kaldırıldı

 • Kiriş Hatıl analiz öncesi raporlarında extra G ve ekstra Q kullanıcı veri girişi gibi görünen saplama hatıl yüklerinin görünmemesi sağlandı.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.6.6.0) (15/01/2015)

 • Deprem yüklerinin hesabında ∆Fn=0.0075*N*Vt (TDY2007 Denk.(2.8)) formülü ile işlem yapabilme seçeneği eklendi.

 • Dosya kaydında hata oluşması halinde dosyanın silinmesi engellenmeye çalışıldı.

     YAPILAN GÜNCELLEMELER  (Profesyonel V.3.6.0.0) (06/11/2014)

 • Analiz Öncesi raporlarda to ve fem değerlerinde yuvarlama kaldırıldı.

 • Duvar özelliklerinde ekstra G ve ekstra Q yüklerinin değiştirilebilmesi sağlandı.

 • Eğik akslı bir yapının major akslara göre deprem kuvveti uygulanmış hesabında bir projede ortaya çıkan problem giderildi.

 • sy3 ve syp dosya formatlarının bazı durumlarda oluşabilen analiz sonucu farkı giderilmeye çalışıldı.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.5.0.0) (13/10/2014)

 • Analiz Öncesi raporlarda rakamların virgülden sonraki hane sayısı teke düşürüldü.

 • Duvar uzunlukları eğik akslı yapılarda izdüşüm alınarak hesaplandı.

 • Obje bul özelliğinde mantoların bulunabilmesi sağlandı.

 • Dosya açılışında bazı durumlarda program görünüm stilinden kaynaklanabilen Access Violation Problemi giderildi.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.4.0.0) (24/04/2014)

 • Boşluklu briket, yatay delikli tuğla, kerpiç malz özellikleri tanımlanmıştır.
 • Dosya kaydında oluşabilen bir problem giderilmeye çalışılmıştır.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.3.3.0) (13/02/2014)

 • V.3.3.2.0 güncellemesinde ortaya çıkan dikey duvarların sol/alt penceresini algılamama problemi giderildi.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.3.2.0) (12/02/2014)

 • Manuel Update Seçeneği Başlat>Tüm Programlar>StatiCAD-Yigma Update seçeneği ile sağlandı.
 • TS EN 1996-1-1:2005+A1 Kagir yapıların tasarımı Standardı doğrultusunda duvar kayma emniyet gerilmesi hesaplarında yeni seçenekler ekledi. Eklenen seçenekler duvar özellikleri formunda...
 • Bazı durumlarda duvar komşuluğundaki pencerenin algılanamama problemi giderilmeye çalışıldı.

     YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.2.5.0) (24/01/2014)

 • Analiz öncesi raporların ekrana yazdırılma süresi ortalama 3 sn ye düşürüldü.
 • Kütle ve kayma merkezi özet tablosu pdf ortamında ve yazıcıda yazılmama problemi düzeltildi.
 • Bazı bilgisayarlardaki ekran kartından kaynaklı ekranın beyazlaması problemi azaltıldı.
 • Analiz öncesi raporlarda Duvar Özelliklerinde ekstra G ve Ekstra Q yüklerinin birimleri kg/m olarak düzeltildi.
 • Performans raporunun son sayfasında Ve/Qtbi ismi yerine Yetersiz Ve/Qtbi ismi yazıldı.
 • Güçlendirme mantolarında donatısı kullanıcı tarafından seçildiğinde bazı durumlarda manto donatı sınıfının bir üst sınıf olarak kullanılması problemi giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.2.3.0) (15/11/2013)

 • Eğik akslı yapıların performans analizinde geliştirme yapıldı.  

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.2.1.5) (27/09/2013)

 • Kalınlığı veya mekanik özelliği farklı olan duvarlarda otomatik birleştirme yapılmaması sağlandı.
 • Otomatik isimlendirmelerde özel tanımlı k katsayısı değerlerinin isimle beraber değişmesi problemi giderildi.
 • Bazı bilgisayarlardaki ekran kartından kaynaklı ekranın beyazlaması problemi azaltılmaya çalışıldı.

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.2.0.0) (29/08/2013)

 • Versiyon 3.1.0.1 güncellemesinde Deprem Yönetmeliği 7.7.6 maddesinde ve RBTE 3.7.1 maddesinde belirtilen, sağlamayan duvarların kat kesme kuvvetine katkısı ifadesinde, performans sonucuna esas oranın Vr/Qi, Vr/Qbi, Ve/Qi, Ve/Qbi opsiyonlarının hangisi kullanılarak hesaplanacağı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Ve/Qbi opsiyonunun kullanılması gerektiğini belirtmiş ve diğer seçenekler kullanıma kapatılmıştır.
 • Performans analizi projelerinde %5 ek dış merkezliğin hesaplarda dikkate alınabilmesi opsiyonu kaldırılmıştır. (DBYBHY Madde 7.4.8)
 • RBTE’ye göre göçme öncesi performans düzeyini sağlayan binalar için Performans Analizi Raporunda Risksiz Bina İbaresi kullanılmıştır.
 • Bakanlığımız Yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Duvar Özellikleri>Statik/Malzeme Sekmesinde Duvar Basınç Emniyet Gerilmesi (fem) kutucuğuna Tablo 5.5 de verilen fem değerlerinin duvar malzeme cinslerine göre girilmesi veya deneysel verilerin girilmesi öngörülmüştür.
 • Yeni güncelleme ile, yapılacak hesaplar V3.1.0.1 versiyonunda doğru seçeneklerle çözülmüş proje ile aynı sonucu vermesi beklenir. Ancak uygulamada birlik sağlanması amacıyla güncelleme bakanlığımız yetkililerince zorunlu tutulmaktadır .

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.1.0.1) (26/06/2013)

 • Riskli bina Tespit Esasları Hükümleri Doğrultusunda Hesap Yapma Opsiyonu Getirildi.
 • Gelişmiş performans raporu oluşturma seçeneği eklendi
 • Performans değerlendirmesinin dört farklı opsiyona göre değerlendirilmesi seçeneği eklendi.
 • Dosya kaydedilirken otomatik yedekleme yapılması sağlandı.
  Veri kaybı durumunda Dosya Aç Penceresinde dosya türü Versiyon1-2 dosyaları seçilerek yedek dosyalar açılabilir.
 • Analiz öncesi raporlarında da ingilizce dil opsiyonu getirildi.

   YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.0.7.5) (13/04/2013)

 • Temellerde sol delta sağ delta uzunluklarının program tarafından tespit edilebilmesi seçeneği eklendi (Değiştir Menüsünde)
 • Temellerde parçalı girilmiş temellerin programca birleştirilmesi seçeneği eklendi(Değiştir Menüsünde)
 • Bazı projelerde üst üste analiz yapıldığında temellerin silinmesi problemi giderildi.
 • Performans analizi raporunda 50 yılda gelme olasılığı %10 olan deprem durumu için yazıların iç içe geçmesi önlendi.

   YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.0.6.8) (05/02/2013)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı
 • Anaekran araç çubukları yenilendi. 

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.0.1.2) (05/07/2012)

 • Zoom için fare tekerini ters çevirme opsiyonu eklendi. (Sta4CAD kullanım alışkanlığı olanlar için) (Ayarlar>Program Ayarları)
 • Windows Standart Renk Düzeni kullanma opsiyonu getirildi. (Bazı ekran kartlarından kaynaklı sebeplerle ekranın çizim yaparken flash çakar gibi parlaması problemini gidermek için) (Ayarlar>Program Ayarları)
 • Program renk düzenini 4 farklı şekilde ayarlama opsiyonu getirildi. (Ayarlar>Program Ayarları)
 • Program arka plan rengini değiştirme opsiyonu getirildi. (Ekran görüntüsü alırken toner sarfiyatını azaltmak için kullanışlı olabilir veya 2. maddedeki problemi azaltmak için ekran arka planı beyaz çalışılabilir) (Ayarlar>Program Ayarları)
 • Proje çizimlerinde yazı yüksekliklerinin çizimlere geçilmeden değiştirilmesi sağlandı. (Çizim>Seçimli Proje Çizimi Hazırla>diğer Seçenekler>Yazı Yüksekliği Seçenekleri)
 • Esc düğmesi ile komuttan çıkış opsiyonu eklendi.

     YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.3.0.0.7) (02/07/2012)

 • AutoCAD 2007 de yazı genişliklerinin bystyle özelliğini desteklememesi nedeniyle aktarılmış çizimlerde yazı görünmeme problemi giderildi(3.0.0.3).
 • Statik aksların görüntülenmesi seçeneği eklendi(3.0.0.5).
 • Yapı elemanı seçildiğinde hangi akstan tanımlandığının daha kolay anlaşılması için eleman uç noktaları dolu pembe daire ile belirginleştirildi(3.0.0.5).
 • Otomatik güncelleme için program başlat menüsü  kısa yolundaki StatiCAD-Yigma_Update kullanılabilir duruma getirilmeye çalışıldı(3.0.0.7).

    YAPILAN GÜNCELLEMELER ( Profesyonel V.3.0.0.0) (14/06/2012)

 • Tüm proje çizimleri StatiCAD-TechnicDraw programına aktarıldı. Çizimler tüm AutoCAD dxf/dwg formatlarına export edilebiliyor. Ve dxf/dwg dosya formatı da okunabiliyor.
 • Duvar, Kiriş Hatıl, Düşey Hatıl, Kapı, Pencere Tüm statik objelere modelde kaçıklık verme opsiyonu getirildi.
 • Dxf/Dwg/Lcd/Vec uzantılı 2B çizimden aks import etme özelliği eklendi.
 • İngilizce dil seçeneği eklendi. Program menüleri, hesap raporları, çizimler İngilizce alınabiliyor.
 • Yeni dosya formatı ile modelleme ve analizde kat sayısı sınırlandırması eleman sınırlandırması ortadan kalktı.
 • Katlar arası yük aktarımı yapılabilmesi için duvarların paralel olma şartı kaldırıldı. Proje genel ayarları diğer sekmesinde açı farkı toleransı tanımlanabiliyor.
 • Obje adlandırılırken tüm katların aynı anda yeniden adlandırılabilmesi ve obje isimlendirme harflerinin seçilebilmesi opsiyonu eklendi.
 • Geometri kontrolleri sayısı artırıldı. Analiz yapılırken geometri kontrolünün otomatik çalışması ve proje hatalı objelerini otomatik silmesi/düzzeltmesi sağlandı.
 • Analiz süresi oldukça kısaltıldı. Ortalama analiz süresi 6 sn.
 • Yarı saydam seçim penceresi  eklendi.
 • Dörtgen döşeme çizilirken döşeme sınırlarının çizerken görülmesi sağlandı.
 • Düğüm noktası yakalama opsiyonları artırıldı.
 • Modelleme ekranında yapısal elemanlara uç noktasından stretch özelliği eklendi.
 • Çizim editöründe Extend-Trim-Stretch komutları eklendi.
 • Genel İyileştirmeler yapıldı.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.2.0.5.1) (07/12/2011)

 • Genel iyileştirmeler yapıldı.
 • Eğik Aksların kaydırılabilmesi (ötelenmesi) seçeneği eklendi.
 • Güçlendirme manto donatı seçimi algoritması yenilendi.
 • Döşemelerde özellik değiştirme işleminde iyileştirme yapıldı.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.2.0.2.3) (11/10/2011)

 • StatiCAD-CivilDraw Çizim Editörü eklendi. (dxf R12 import export özelliği, AutoCAD kullanımına benzer arayüz, layerlarla program içinden dxf export, hızlı çizimler vb...)
 • Güçlendirme detay çizimleri (duvar kesiti, manto kesiti,ankraj detayları, hasır cinsi, süreklilik donatıları vb.) StatiCAD-CivilDraw çizim editörüne eklendi.
 • Güçlendirme hesap raporlarında V2 de bazı durumlarda Vd=0 görünmesi problemi giderildi.
 • Güçlendirilmiş durum kompozit duvar kayma kapasitesi kontrolünde Vd kompozit değerinin raporlanmasında oluşan hata giderildi.
 • Manto donatısı seçiminde bazı durumlarda oluşan problem giderildi.
 • 2.0.0.3 versiyonunda ortaya çıkan pencere içine alarak seçememe problemi giderildi.
 • Çok sayıda klavye kısayolu eklendi. Örneğin W tuşu ile duvar çizme, ESC ile aktif komuttan seçim moduna geçme, Ctrl+Yukarı Okla Üst Kata Geçme, Ctrl+O ile yeni proje açma vb. Eklenen kısayol isimleri ana menu komutları yanında gösterilmektedir.

   YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.2.0.0.3) (17/08/2011)

 • V.2.0.0.0 da ortaya çıkan snap (düğüm noktalarına kenetlenme) problemi giderildi.

   YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.2.0.0.0) (17/07/2011)

 • Nonortogonal (eğik akslı) yapıların analiz ve dizaynı için program yenilendi.

   YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.4.1.6) (22/06/2011)

 • Duvar özellikleri penceresinde statik/malzeme seçimi sekmesinde hazır duvar malzemesi şablonlarından seçildiğinde de duvar birim hacim ağırlığının değiştirilebilmesi sağlandı.

   YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.4.1.5) (20/06/2011)

 • Hesap Raporlarında Proje Müellifi isminin değiştirilebilmesi opsiyonu eklendi. Genel Kat Ayarlarında Proje Müellifi İsmini Değiştirmeniz Yeterlidir.

   YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.4.1.4) (26/04/2011)

 • Çizimlerde Kalıp Planı Kesitlerinin AutoCAD programına aktarılamaması problemi giderildi.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.4.1.1) (08/03/2011)  

 • Güçlendirme hesabında "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Açıklamalar ve Örnekler Kitabı (Prof.Dr. Zekai CELEP) Örnek 21 Baz Alınarak Güçlendirme mantosu kayma kapasitesinin beton tabakası kayma dayanımından hesaplanabilmesi seçeneği eklenmiştir. Örnek hesaba ek olarak burulma momenti de dikkate alınmaktadır Güçlendirme projelerinde yöntemin uygulanabilmesi için proje genel ayarları>güçlendirme sekmesinde ilgili kutunun işaretlenerek beton tabakası kayma dayanımı edit kutusuna değer girilmesi gerekmektedir. (Söz konusu örnekte 1 Mpa alınmıştır.)
 • Yarım bodrumlu yapı hesabında alt katta kesme kuvvetleri tayininde oluşabilecek bir hata giderildi.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.4.0.6) (22/12/2010)

 • Program açılışında daha az RAM kullanılması sağlanarak bazı bilgisayarlarda görülen bu komutu işlemek için yeterli depolama alanı yok problemi giderilmeye çalışıldı.
 • Aynı noktayı iki kez tıklayarak çizilen kapı ve pencerede yatay duvarla beraber dikey duvarın bölünmesi önlendi.
 • Grafik veri girişinde virgülden sonraki hane sayısı teke düşürüldü. (Milimetre hassasiyeti)

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.4.0.5) (17/12/2010)

 • Program 64 Bitlik Windows Versiyonlarında da çalışabilir duruma getirildi.

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.4.0.2) (05/11/2010)

 • Düşey hatıl çizimini kolaylaştırmak için düşey hatıl çizim araç çubuğu eklendi
 • Seçenekli olarak alt kat veya üst kat izdüşümlerini gösterip göstermeme seçeneği eklendi. (Seçenekleri değiştirmek için Ayarlar>Program Ayarları)
 • Aks renklerinin değiştirilebilmesi sağlandı. (Ayarlar>Program Ayarları)
 • Zoom pencere, zoom hepsi, zoom önceki yakınlaştırma seçenekleri eklendi.
 • Pan seçeneği üst araç çubuğuna da eklendi.
 • Duvarların üzerine kapı ve pencere çizildiğinde duvarların üzerinde otomatik olarak oluşturulan kiriş hatıllardaki otomatik isimlendirme değiştirildi.
 • Kiriş hatıl yazılarının ekranda görünümü değiştirildi (Adı (eni/yüksekliği   L=uzunluğu))
 • Aks çiziminde ondalıklı sayıların da kullanılabilmesi sağlandı

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.3.8.9) (25/10/2010)

 • Çıktılarda kat genel ayarlarında verilen proje ismi, çıktılarda görünmesi ve kaydedilmesi özelliği eklendi.
 • Duvar metrajları ve temel beton-kalıp metrajları alabilme özelliği eklendi.
 • Kat kütle merkezi raporunda kat ağırlığı m biriminde görünüyordu, birim etiketi t olarak düzeltildi.
 • Güçlendirmede standart çelik hasır donatısından fazla olan manto donatı hesaplarının donatı alanı(cm2/m)*100 olarak üst sayıya yuvarlanması sağlandı

    YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.3.6.9) (27/08/2010)

 • Mevcut yapı performans analizinde duvar kesme kapasitelerine bağlı hesaplanan toptan göçme güvenliği tahkiki düzenlendi.

     YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.3.6.8) (26/08/2010)

 • Analiz sonrası yetersiz kesit renkleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Bina performans analizinde bilgi düzeyi katsayılarının uygulanabilmesi "Bu proje mevcut binanın incelenmesi ve/veya güçlendirme projesidir" işaret kutusunun seçili olması şartına bağlandı

  YAPILAN GÜNCELLEMELER (V.1.3.6.7) (03/08/2010)          

 • Mevcut binanın deprem performansının belirlenmesi opsiyonu eklendi.

 • Mevcut bina deprem performansının belirlenmesinde proje genel ayarlarında bilgi düzeyi katsayıları ve Deprem dönüşüm şiddetleri belirlenebilmekte ve 2007 Deprem Yönetmeliğine göre hesaplanan performans raporu performans seviyesini de içerecek şekilde (hemen kullanım, can güvenliği, göçme durumu) hesap raporları alınabilmektedir
 •   Mevcut binanın güçlendirilmesi hesap, rapor ve çizimleri eklendi.
 • Mevcut Bina Statik Analizi, Mevcut Binanın Performans Analizi, Güçlendirilmiş Durum Statik Analizi, Güçlendirilmiş Durum Performans Analizi, Güçlendirilmiş Durum Kompozit Kesit Tahkikleri programla yapılabilmektedir.
 • Güçlendirme seçeneklerinde güçlendirme mantolarının rijitlik ve ağırlıkları analizde dikkate alınabilmekte, güçlendirme mantolarının duvar basınç emniyet gerilmesine katkısı da seçimli olarak dikkate alınabilmektedir.
 • Güçlendirilen duvar mantoları için Emanto/Eduvar elastise oranından rijitlikler belirlenebildiği gibi kullanıcı tarafından özel yöntemlerle hesaplanabilecek rijitliklerin güçlendirilmiş duvara ilişkin rijitliklerin girilebilmesi için rijitlik çarpanının kullanıcı tarafından veya program tarafından belirlenebilmesi opsiyonu getirildi .
 • Güçlendirilmiş duvarlarda manto hasır donatıları program tarafından otomatik belirlenebiliyor veya kullanıcı tarafından seçilebiliyor. Güçlendirilmiş duvarın kayma kapasitesi kompozit kesit varsayımı ile 2007 Deprem Yönetmeliği 7.F.4 formülü ile hesaplanmaktadır .
 • Projenizde yapılacak güçlendirmenin 7.F.4 formülüne göre etkin olabilmesi için duvar basınç dayanım gerilmesi için yapılacak laboratuvar değerlerinin yüksek olması gerekmektedir .
 • Güçlendirilmiş durum çizimlerinde bu aşamada güçlendirme mantoları kalıp ve duvar planında gösterilmekte, ankraj ve kesit detayları kullanıcı tarafından ayrıca çizilmesi gerekmektedir .
 • Geometri kontrolünde veri giriş hatalarından bazılarını otomatik düzeltme seçeneği getirildi .
 • Kesit yetersizliği renk kodları değiştirildi .
 • Duvar özellikleri formu biçimi değiştirildi .
 • Kayma merkezi hesap raporunda duvar rijitlikleri yanında düşey hatıl ve manto rijitlikleri için tablo yapılarak hesapların daha detaylı incelenebilmesi sağlandı .
 • Hesap raporuna mevcut bina deprem performans raporu, güçlendirilmiş durum kayma kapasite kontrolleri eklendi .
 • Güçlendirme ile ilgili yardıma proje genel ayarları>güçlendirme>?Güçlendirme Yardım Dosyasını Aç butonu ile erişim sağlandı .

 • 3 Boyutlu görünüm penceresinde yapı elemanlarının gösterimde olan layerlara göre gösterilip gösterilmemesi sağlandı