Müşteri Paneline Giriş
 • cube

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD Standart V.7.1.1.0) (29/02/2024)

 • Ahşap kirişlerin TS647 ye göre modellenebilmesi ve hesap raporları (Eğilme, makaslama, sehim, mesnet tahkikleri) eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD Standart V.7.1.0.5) (07/02/2024)

 • Yedekli kayıt için yeni bir dosya formatı oluşturuldu.

 • Demo versiyonda da dosya kaydetme ve sınırsız analiz özelliği eklendi. Demo versiyon da 64 bit olarak yayınlandı. Demo versiyonda kayıt edilen projeler normal versiyonda açılmamakta ve kısıtlı sayıda eleman için rapor verilmektedir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.1.0.0) (08/01/2024)

 • Poligon kesitte çift eksenli iteratif analize ilaveten 2 adet tek eksenli iteratif analizle donatıların tespit edilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Poligon kolonların karşılıklı etki diyagramları negatif yöndeki kapasiteyi de dikkate alacak şekilde değiştirildi.

 • Kolon donatı seçimi algoritmasında iyileştirmeler yapıldı.

 • Analizde tespit edilen hatalar ve uyarılar listesinde uyarı tiplerine göre açıklamalı yardım dosyası açma ve bazı durumlarda otomatik düzeltme yapma seçenekleri eklendi.

 • Sonlu elemanlar yönteminde Daire, T, I,L kesitlerde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), İlgili kesit tiplerinde için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.

 • Hesap raporlarında analiz tipi değiştiğinde bazı durumlarda ortaya çıkan aynı oturumda çıktı vermeme problemi düzeltildi.

 • Sonlu elemanlarla modal analizde yapı temel etkileşimli analizde de kolonların altına mesnet ataması yapılması sağlandı.

 • Poligon kesit seçilirken bazı durumlarda ortaya çıkan donatı düzeninin sonraki kullanımlar için kaydedilememe problemi giderilmeye çalışıldı

 • Kolon kesme hesabı kontrolünde poligon kolonlar için iyileştirmeler yapıldı.

 • Poligon kesitlerde X veya Y eksenine göre simetri alma özelliği eklendi.

 • Kolonlarda donatı sabitlemesi yapıldığında hesap sonrası farklı donatı ataması yapılmaması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.9.0) (17/11/2023)

 • Kiriş sağ ve/veya sol, kolon alt ve/veya üst uçlarına istenen serbestlikler ve istenen yüklemeler için mafsal/redör (yay katsayısı verilerek elastik bağlantı) tanımlanabilmesi sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.8.0) (07/11/2023)

 • Yığma binalarda TBDY2018 Madde 11.3.5 Göreli kat öteleme oranı kontrolü eklendi.

 • Düzensiz üçgen ağ seçeneğinde otomatik ağ sınırı belirlenmesinde maksimum sınır çizgisi uzunluğu her kat için ayrı atanabilir hale getirildi.

 • Poligon kesitlerde donatı düzeni kayıt okumada oluşabilecek bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.7.0) (31/10/2023)

 • Poligon kolonların modelde tanımlandığı şekilde çizilebilmesi sağlandı.

 • Mimari kot farkı girilebilmesi sağlandı.

 • Kolon düşey açılımlarında iyileştirmeler yapıldı.

 • Çizimlerde kağıt yüksekliği verilerek çerçeve oluşturulması sağlandı

 • Alt kot ve üst kot değerleri sıfırdan farklı perde ve kolonların çizimlerinde kotların dikkate alınabilmesi sağlandı.

 • FRP çizim detaylarının bazı durumlarda alınmasını zorlaştıran bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.6.5) (05/10/2023)

 • V.7.0.6.0 da ortaya çıkan bir durum için analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi

 • Kat genel ayarlarında bodrum kat ve temel katının isminin değiştirilememesi problemi giderildi

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.6.0) (03/10/2023)

 • Duvar detaylı yük analizi yapılabilmesi için modül eklendi

 • Kolon düşey açılım çizimlerinde temelden çıkan donatılar işlendi.

 • Perde düşey açılım çizimlerinde başlık kolonlarının gösterilip gösterilmemesi opsiyonel hale getirildi.

 • Bina türü yığma bina seçeneği seçildiğinde betonarme perdelerin analizi yapılmıyordu, yapılması sağlandı.

 • Perdelerin kesme güvenliği hesabı revize edildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.5.0) (26/09/2023)

 • Kiriş, kolon, perde ,sürekli temel açılımlarında açılım ölçeğinin seçilebilmesi ve yanyana çizimlerde dikkate alınması sağlandı.

 • Kolon boyuna donatı hesap raporlarında tüm kombinasyonlara göre yapılan hesabı gösterme seçeneğine alternatif olarak en kritik yük kombinasyonunu gösterme seçeneği eklenerek rapor sayfa sayısının azaltılması sağlandı

 • Kolon çizimlerinde iyileştirmeler yapıldı

 • Temel açılım çizimlerinde iyileştirme yapıldı.

 • Çizimlerde gösterilmekte olan döşeme donatı metrajı, metraj raporuna da eklendi.

 • Kiriş donatı metrajlarında düzenleme yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.4.0) (28/08/2023)

 • Sonraki güncellemeler için otomatik güncelleme sistemi alt yapısı Versiyon 7 için hazırlandı.

 • 7.0.3.5 sürümünde oluşan açılışta file not found hatası giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.3.5) (22/08/2023)

 • Betonarme tasarımda düzensizlik kontrolünde kullanılan dolgu duvarların ayrı bir yayılı yük vermeden kiriş yükü, perde yükü ve kütlesi olarak kullanılması sağlandı.

 • KKTC de halen kullanılmakta olan DBYBHY-2007 ile yapılan hesapta tepki spektrumu ile diyaframsız veya rijit diyaframlı hesap yapılabilmesi sağlandı. (Program dahili analizinde ve SAP2000 entegrasyonlu analizde)

 • SAP2000 V25 ile çift yönlü veri transferi eklendi

 • Temel planı çiziminde sürekli temel aks dışmerkezliği X ve Y doğrultusundaki temellerde gösterilmeme problemi giderildi

 • Diyaframsız modal analizde bir hata giderildi

 • İki pencere arasında 5 cm veya daha az uzunluklu çok kısa duvarların çubuk sonlu elemanlarla analizinde koordinat dönüşümü hatası alınabiliyordu, giderildi.

 • Modal analiz ve sonlu eleman yöntemi seçildiği durumda tepe deprem yükü uygulanıyordu, düzenleme ile sadece eşdeğer deprem yükü durumunda opsiyonel olarak tepe deprem yükü eklenmektedir

 • Dolgu duvar birim hacim ağırlıklarının veri girişi kutucuğu görünür yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.2.0) (07/08/2023)

 • Perdeli betonarme yapılarda bazı durumlarda analiz yapılamama problemi giderildi.

 • 7.0.0.0 versiyonunda ortaya çıkan bazı durumlarda duvar içine pencere /kapı çizilirken oluşan hata giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.7.0.0.0) (28/07/2023)

 • Betonarme binaların hesap ve çizimleri eklendi.

 • Duvar ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla çözümü seçeneği eklendi.

 • Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz seçeneği eklendi.

 • Radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı eklendi.

 • Dikdörtgen ve poligon kolon hesapları eklendi.

 • Sonlu eleman analizinin rijit diyaframlı ve diyaframsız (kabuk rijitliklerini de dikkate alabilen yarı rijit) yapılabilmesi seçeneği eklendi

 • Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması ve tanımlanması seçeneği eklendi

 • Depremli Yük Kombinasyonlarında G ve Q yüklemesi için de etkin kesit rijitliklerini kullanabilme seçeneği eklendi

 • Sonlu eleman matrisleri ile modal analizde istenilen serbestliklerin kısıtlanabilmesi seçeneği eklendi

 • Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate al seçeneği eklendi

 • Kolon donatı hesabı yapılsın seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Major ve Minör doğrultuda tek eksenli analiz seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında çift eğilmeli iteratif analitik çözüm seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Çakıroğlu-Özer yaklaşımı ile çözüm seçeneği eklendi

 • Poligon kolonlarda çift eksenli analiz seçeneği eklendi

 • Sürekli temel analizinde Bina tipinden bağımsız olarak temel tasarımını sınırlı sünek (TS500) olarak yap seçeneği eklendi

 • Bina Alanı Seçeneği Bina toplam alanını döşeme alanlarının toplamından hesapla veya Bina Toplam Alanı İçin Verilen Değeri Kullan seçenekleri eklendi.

 • Toplam perde alanı 7.6.1.3 e göre yeterli olması durumunda perde gövde donatısını azalt seçeneği eklendi

 • Hesap Raporlarında Yeni Hesaplamalar eklendi

 • Radye Temel Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • Döşeme Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • Perde Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • A1- Burulma Düzensizliği Kontrolü raporu eklendi

 • B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) raporu eklendi

 • B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) raporu eklendi

 • B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği raporu eklendi

 • Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması raporu eklendi

 • İkinci Mertebe Etkileri raporu eklendi

 • Kolon Yanal Ötelenme Ölçütü (Narinlik Hesabı İçin- TS500) raporu eklendi

 • Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi

 • TBDY2018 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu eklendi

 • TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu eklendi

 • Kolon Enine Donatı Hesabı raporu eklendi

 • Kolon Narinlik Etkisi raporu eklendi

 • Güçlü Kolon Hesabı

 • Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği raporu eklendi

 • Perde Tasarım Eğilme Momentleri (M.7.6.6.1) raporu eklendi

 • Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi

 • Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu eklendi

 • Çizimlerde betonarme için düzenlemeler yapıldı.

 • Kolon,kiriş,perde, döşeme kalıp ve beton metrajları eklendi.

 • Kiriş donatı metrajı eklendi

 • Betonarme olmayan kirişlerin lokasyon bazlı maksimum kesit tesirlerinin gösterilmesi için rapor sayfası eklendi. Raporun alınabilmesi için proje genel ayarlarında kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır.

 • Betonarme proje formatında çizimlerin (Temel aplikasyon planı, temel kiriş detayları, (her kata ait) kolon aplikasyon planı, perde düşey açılımları, kolon düşey açılımları, kalıp planı, kiriş açılımları) tek tuşla yanyana çizilebilmesi sağlandı.

 • Temel kiriş açılımlarında çizim blokları arasındaki mesafeler optimize edildi.

 • Analiz öncesi raporunun ilk sayfalarında yeni eklenen özellikler de dikkate alınarak proje ayarlarının daha detaylı gösterimi sağlandı.

 • Proje genel ayarları TBDY2018 sayfasında, TBDY2018 tablo 4.1 de betonarme veya yığma bina tipinin harf kodu uygulanmak yerine listeden seçilebilmesi sağlandı.

 • Kirişsiz radye hesabı eklendi Detaylı bilgi için tıklayınız

 • Temel aplikasyon planında radye donatıları otomatik çizimi eklendi.

 • Temel aplikasyon planında radye donatıları metraj tablosu eklendi.

 • Radye üst ve alt donatı çaplarının kullanıcı seçimine bağlı olması sağlandı ve radye donatı atamalarında düzenleme yapıldı.

 • Temel aplikasyon planında kolon/perde/duvar elemanlarının gösterilmesi sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler ve ana hatlarıyla verilen geliştirmelerden fazlası yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.8.0) (26/11/2022)

 • Ana ekranda duvar ve kirişlerin üst üste geldiği bölgede duvarları üstte gösterme seçeneği eklendi, ve varsayılan olarak ayarlandı.

 • Donatılı panel sistemlerin hesabında Denklem11.10 ile yapılan Vrd4 hesabında birim dönüşümünden kaynaklı hata düzeltmesi yapıldı.

 • Mevcut donatılı panelli binaların incelenmesinde bilgi düzeyi katsayılarının kullanılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.7.0) (21/10/2022)

 • Temellere malzeme kütüphanesinden atama yapılması durumunda oluşan bir hata giderildi

 • 64 Bit sürümde bazı durumlarda oluşan kilit bulunamadı hatası giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı

 • Ekrana çizim yapılırken bazı durumlarda oluşan düğüm noktasının yakalanamaması problemi giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.6.5) (06/10/2022)

 • Düşey hatıl majör ve minör aksları ok işaretleri ile ana ekranda görüntülenmesi sağlandı. Yeşil ok lokal 2 yönü, kırmızı ok lokal 3 yönünü göstermektedir.

 • Bir katta (subasman gibi) hiç kiriş olmaması halinde kiriş raporları alınırken hata oluşması önlenmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.6.0) (20/09/2022)

 • Döşeme hesap ve çiziminde iyileştirmeler yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.5.0) (04/08/2022)

  • V6.0.8.5 sürümünden sonra eklenen özelliklerin İngilizceye çevirisi yapıldı.

  • Eurocode6 için duvar düzlem dışı devrilme momenti hesabında sonlu elemanlarla hesap seçeneği eklendi.

  • Diğer dil seçenekleri seçildiğinde kütüphane malzeme isimlerinin ingilizce görüntülenmesi ve raporlanması sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.3.5) (22/06/2022)

  • Kiriş burulma donatısı hesabı yapılıp yapılmaması seçeneğe bağlandı.

  • TDY2007 ye göre analizde duvar tahkikleri klasik analize göre yapılırken, sonlu elemanlar yöntemine göre kiriş ve temel analizlerinin yapılabilmesi sağlandı
  • Kirişlerde etriye aralığı ve boyuna donatı seçiminde bir problem giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.2.5) (01/06/2022)

  • Duvarlara malzeme kütüphanesinden malzeme atandığında analizde atanan malzeme özelliklerinin kullanılması ile ilgili iyileştirme yapıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.1.0) (23/04/2022)

  • V6.1.0.0 sürümünde oluşan rapor alınamama problemi giderilmeye çalışıldı.

  • Bir durum için dosya açmada hata oluşması engellenmeye çalışıldı.

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.1.0.0) (21/04/2022)

  • Yapı klasik analizle çözülmesi seçeneği işaretlendiğinde kiriş ve temellerin aynı analizde sonlu elemanlarla çözülebilmesi seçeneği eklendi.

  • Kiriş hesapları çift donatılı dikdörtgen kesit için güncellendi. (Daha önce tek donatılı kesite göre yapılıyordu)

  • Temellerin duvar altı temel veya sürekli temel olarak dizayn edilmesi opsiyonel hale getirildi.(Yapı temel etkileşimli analiz için)

  • Kiriş donatılarının yatay hatıl veya betonarme kiriş olarak belirlenmesi opsiyonel hale getirildi.

  • Araçlar menüsünün altında kiriş bağımsız hesap yapma modülü eklendi.

  • Kirişlerde sonlu eleman çözüm opsiyonunda burulma donatısı hesabı eklendi.

  • Dosya kaydında oluşabilecek bir hata giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.9.5) (03/01/2022)

  • Çubuk eleman kesit özellikleri penceresinde atanmış ve sonra değiştirilmiş kesitlerin projede kullanılan kesitler listesinden silinmesi için listeyi kontrol et ve yenile butonu eklendi.

  • Analiz esnasında kullanılmayan kesitlerin kullanılanlardan silinmesi otomatik hale getirildi.

  • Kesit özellikleri tablosunun kağıt boyutu A4 ten büyüktü A4 boyutuna getirildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.9.0) (27/12/2021)

  • Dörtgen Shell elemanlarla döşemelerden yük aktarılabilmesi eklendi.

  • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli maksimum mesh genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği eklendi.

  • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği eklendi.

  • Düzensiz ağ oluşturma seçeneği beta olmaktan çıkarıldı, tespit edilen problemler giderilerek kullanılabilir olması sağlandı. Dörtgen döşemeler için de düzensiz ağ oluşturma seçeneği eklendi.

  • Sonlu eleman analizinde yüklemeler için deplasmanların 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.

  • Dxf/dwg import için polylineı line çevir ve çizimi import için sadeleştir komutları çizim editöründe modify menüsü altına eklendi.

  • Eğimli döşemelerde 24 parçalı düzenli üçgen ağ seçeneğinde önceki sürümlerde meshleme esnasında eğim dikkate alınmıyordu (8 parçalı üçgen ağ seçeneğinde dikkate alınıyordu) artık kullanıcı özellikle döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur seçeneğini işaretlemedikçe, düzenli ağ seçeneğinde dikkate alınıyor. Eğimli döşeme içeren binalar düzenli ağ seçenekleri ile çözülmelidir

  • Yarım bodrumlu yapılarda döşeme düğüm noktasına oturan düşey taşıyıcıların altına mesnet atanmayıp döşeme ile yük aktarımı sağlandı. (düzensiz ağda veya düğüm noktası çakışması durumunda).

  • Üçgen Shell elemanların rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.

  • RAM iyileştirmeleri sonrası ihtiyaç kalmadığı düşünülerek StatiCAD-Solver (harici denklem çözücü), dahili2 yavaş denklem çözücü kullanımdan kaldırıldı. Büyük projeler için 64 bit sürüm tavsiye edilmektedir.

  • Standart versiyon için de 64 bit sürüm yayınlandı.

  • En alta kat ekleme seçeneğinde bazı durumlarda oluşabilen Access violation hatası giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.8.5) (30/11/2021)

  • V.6.0.8.0 sürümünde oluşan rijit diyafram atanmama problemi giderildi.

  • Dosya kaydı/okumasında oluşabilecek bir hata giderildi.

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.8.0) (28/11/2021)

  • Sparse Matris çözümü seçeneği eklendi, sonuçların değiştirmemesine rağmen hafıza (RAM) kullanımı yaklaşık %50 azaltılmış, analiz süresi yaklaşık %80 azaltılmış oldu.

  • İngilizce rapor seçeneğinde yeni özelliklerin çevirileri yapıldı.

  • Poligon kolonların tanım noktasına mıknatıslanmama (snap) problemi giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.7.5) (10/11/2021)

  • V6.0.7.0 sürümünde oluşan Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması ve ek dış merkezlik uygulanması halinde analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi.

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.7.0) (08/11/2021)

  • Sonlu elemanlar yönteminde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), Dikdörtgen kesitler için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.

  • Düğüm noktalarının rijit diyaframa bağlılığı için yaklaşım fonksiyonunda düzenleme yapıldı.

  • Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması opsiyonel hale getirildi.

  • Yeni düzenlemelerle StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.6.0) (26/10/2021)

  • Yüksek çözünürlüklü ekranlar için Sky, Windows10, Tablet Light, Windows10 Dark, Windows10 Green, Windows10 Blue, Windows10 Purple, Glossy program renk düzenleri eklendi. Standart renk düzenlerine ise Cyan Dusk, Cyan Night renk düzenleri eklendi. İlgili renk düzeni seçimine program ayarlarından erişilebilmekte olup renk düzeni değiştirildikten sonra programın kapatılıp yeniden başlatılması gerekmektedir.

  • Denklem çözücüde, vektör/matris başına 2 GB'den fazla RAM tahsis edildiği durum için iyileştirmeler yapıldı.

  • 3D FEM Görselleştirme İçin Bütün sonuçları Hafızada tut seçeneği aktifken oluşabilecek bir analiz yapılamama problemi giderildi.

  • Yarım bodrumlu yapı analizde modal analiz ve klasik analiz seçenekleri ile analiz yapıldığında hesaplanan yarım bodrum deprem kuvveti (yarım bodrum üzerindeki bina yüklerine bağlı olarak) eşdeğer deprem yükü yöntemi ile bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanıyordu. Modal analize göre bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanması sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.5.0) (11/10/2021)

  • Malzeme kütüphanesinde projede kullanılan malzemeler için de seçili malzemeyi sil ve seçili malzemeyi düzenle seçenekleri getirildi.

  • 32 ve 64 bit sürüm için otomatik güncelleme bildirimi ayrı verilmeye başlandı.

  • Hesap raporları kapak sayfasında tasarım değiştirildi ve yapı adresinin kapak sayfasına eklenmesi sağlandı.

  • Hesap raporlarında kullanıcı firma logosu her sayfada çıkması sağlanmaya çalışıldı.

  • Kat genel ayarlarında en alta kat ekle, araya kat ekle, en alttaki katı sil, seçili katı sil özellikleri de eklenmiş olan 2. genel kat ayarları penceresi varsayılan olarak ayarlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.4.0) (28/09/2021)

  • TBDY2018 için yapılan hesapta duvar etkin rijitlikleri için brüt rijitliklerin %50’si kadar azaltma yapılması otomatik hale getirildi.

  • Kat duvarlarını otomatik böl düğmesinde oluşabilecek sıfır uzunluklu duvar problemi giderildi.

  • Özel tanımlı malzeme dosya kaydıyla alakalı düzenleme yapıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.2.0) (09/09/2021)

  • Sonlu eleman analizinde NVM (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Moment) diyagramlarının 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.

  • Hesap raporlarının altında proje bilgilerini içeren barkod yerine karekod kullanımına geçildi. Karekod içerik olarak Program Lisans Sahibi, Program Versiyonu, Data dosyası MD5 özeti, analiz numarası bilgilerini içermektedir. Akıllı telefon uygulamaları ile karekod içeriği görülebilmektedir

  • Kat duvarlarını otomatik böl seçeneği eklendi.

  • Programın kilit takılı iken bazı durumlarda kilit bulunamadı hatası vermesi problemi giderilmeye çalışıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.6.0.0.0) (08/08/2021) (Ücretli Güncelleme)

  • Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak
   Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
   Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
   Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
   şeklinde seçenek eklendi.
  • Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması sağlandı. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.

  • Tanımlanan poligon kesitin düşey hatıl, kiriş, temel elemanları atanabilmesi sağlandı.

  • Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi eklendi.

  • Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi eklendi.

  • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.

  • Kiriş hatıl için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi

  • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi ve çizimleri eklendi

  • Yapı-temel-zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.

  • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.

  • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.

  • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi

  • Duvar altı temel için mevcut donatı girilmesi veya hesaplanan donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi

  • Düşey hatıl/Kolon, aplikasyon planı(dikdörtgen kesit düşey hatıl/kolon donatılarının yerinde çizilmesi) ve düşey açılımları çizimleri eklendi.

  • Düşey hatıl için mevcut donatı girilmesi veya donatının düzenlenmesi amacıyla donatı bilgi/edit tablosu eklendi

  • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.

  • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma)

  • Ve daha fazlası…

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.5.6.0) (18/03/2021)

  • Sonlu eleman çözümünde döşemelerin 24 parçalı üçgen olarak meshlenmesi seçeneği eklendi ve varsayılan olarak ayarlandı.

  • Döşeme donatı ve metraj tablolarının bazı durumlarda görüntülenmeme problemi giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.5.4.0) (12/10/2020)

  • Seçili elemanların çoklu kopyalanmasında oluşabilecek bir hata giderildi.

  • Dwg exportta kalem kalınlıkları düzenlendi

  • 2 elemanı kesiştir fonksiyonunda 3. eleman olarak döşeme de seçilirse döşemenin en yakın köşesi kesişim noktasına taşınması eklendi.

  • Duvarın uç noktasını seçili olanın orta aksına taşı seçeneği, Seçili duvar ve hatılların uç noktasını üzerinde sağ tıklanan elemanın Orta Aksına Taşı olarak düzenlendi çoklu düzenlemeye izin vermek için çalışma şekli değiştirildi, döşeme de seçili olması halinde döşemenin en yakın uç noktasının da düzenlemeye girmesi sağlandı.

  • V5.0.7.0 sürümünden sonra eklenen yeni özelliklerin diğer dillere çevirisi yapıldı.

  • Çizim editöründe iyileştirmeler yapıldı.

  • Donatılı duvarlarda VEd / (tl) ≤ 2.0 Mpa kontrolü eklendi.

  • Düşey hatıl dayanımını duvar dayanımına dahil et seçeneğinde (TBDY2018 kuşatılmış yığma bina) bazı durumlarda TBDY2018 için duvarın uç noktasındaki düşey hatılın tespit edilip duvar dayanımına eklenmemesi problemi giderilmeye çalışıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.3.6.0) (27/11/2019)

  • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.

  • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi

  • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.

  • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.3.5.0) (03/11/2019)

  • Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.

  • TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas kütlelerin hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.

  • Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı.

  • Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.3.4.0) (13/09/2019)

  • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi

  • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.

  • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.2.7.0) (20/05/2019)

  • TBDY2018 Madde 4.3.5.2 gereğince dayanım fazlalığı katsayısı moment hesabında çarpan olarak kullanılması kaldırıldı.

  • TBDY2018 hükümleri doğrultusunda yığma bina hesabında çubuk sonlu elemanlarla hesap yapma seçeneği eklendi

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.1.3.0) (08/02/2019)

  • TBDY2018 kapsamında donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri eklendi.

  • Proje genel ayarlarında R (Taşıyıcı sistem davranış katsayısı) ve D (Dayanım fazlalığı katsayısı) otomatik alınmasını sağlayan yığma bina türü seçenekleri eklendi(Donatısız, kuşatılmış, donatılı,donatılı panel yığma bina)

  • Fare tekeri yuvarlandığında zoomstep opsiyonel hale getirildi.

  • Ekran animasyonları ve aksa yapışmada düzenleme yapıldı.

  • Proje müellifi ismi varsayılan olarak lisans sahibi ismine ayarlandı ve değiştirilmesi engellendi.

  • İki nokta işaretleyerek kapı,pencere, düşey hatıl modellenmesi seçeneği eklendi

  • Proje genel ayarlarında TBDY 2018 parametrelerinin nasıl alınacağına ilişkin yardım butonu eklendi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.1.1.0) (06/01/2019)

  • Raporlarda TBDY2018 yönetmeliği parametrelerinin özet ve performans sayfalarında görünmesi sağlandı.

  • Dwg importta iyileştirmeler yapıldı.

  • Dwg import seçenekler menüsüne duvar genişliğini çizimden hesapla ve duvar özellikleri formundan al seçenekleri eklendi

  • İmport için seçilen 2 çizgi uzunlukları farklı ise kısa olanı dikkate al ve ortalamasını dikkate al seçenekleri eklendi.

  • Modelleme ekranında sağ tuşta seçilen 2 objenin otomatik kesiştirilebilmesi seçeneği eklendi.

  • Modelleme ekranında sağ tuşta Duvarın uç noktasını Seçili olanın Orta Aksına Taşı seçeneği eklendi.

  • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Elemanları Seçili Aksın Üzerine Al seçeneği eklendi.

  • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Mantoyu Seçili Duvarın Üstüne Al seçeneği eklendi.

  • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Fiktif Mantoyu Seçili Kapı/Pencere Üstüne Al seçeneği eklendi.

  • Proje Genel Ayarları Rijitlik Sekmesinde Duvar Moment Hesaplama Opsiyonu olarak Moment Sıfır Noktasını Ankastre Duvar İçin 0,5h konsol duvar için h kabul et seçeneği eklendi.

  • Muto Yönteminde Yatay Hatılları Dikkate Al, Kapı ve Pencere Üst Alt Duvarlarını Dikkate Al seçeneği eklendi.

  • Kirişlere atanan çizgisel G ve Q yüklerinin SAP2000 e exportta aktarılması sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.1.0.0) (20/09/2018)

  • TBDY 2018 formüllerine göre deprem hesabı yapılabilmesi hesabı eklendi.

  • TBDY 2018 formüllerine göre duvar düşey gerilme kontrolleri eklendi.

  • TBDY 2018 formüllerine göre duvar kayma gerilmesi kontrolleri eklendi.

  • Kuşatılmış binalardaki düşey hatıllarda, Mrd dayanımı hesapları henüz eklenmemiş olup daha sonra eklenmeye çalışılacaktır.

  • TBDY 2018 duvar kesme dayanımları taşıma gücüne göre yapıldığından duvar kesme kuvveti hesaplarında varsayılan yük kombinasyonları oluşturulmuştur.

  • Kirişlere kaçıklık verildiği durumlarda dikdörtgen döşeme için döşeme kenarında kiriş olduğunun algılanamama problemi giderildi.

  • Çizim editöründe obje seçildiğinde properties penceresi obje özelliklerini ve layerini göstermiyordu, düzeltildi.

  • Sadece seçili elemanların katlar arası kopyalanmasında bazı durumlarda düşey hatıllar kopyalanmıyordu. Düzeltildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.7.0) (15/03/2018)

  • Klavyede shift tuşu basılı iken modelleme yapıldığında elemanın ortho modunda (yatay veya dikey) çizilmesi sağlandı.

  • Eurocode 8 (TS EN 1998-1 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Aralık 2005) Standardına göre deprem hesapları yapılabilmesi seçeneği eklendi.

  • Eurocode 6 (TS EN 1996-1-1 Kâgir yapıların tasarımı)standardına göre yığma yapıların tasarım hesabının yapılabilmesi seçeneği eklendi.

  • Programın 104 dile çevirisi yapıldı.

  • Döşeme donatı düzenleme tablosunda donatı sabitle seçildikten sonra işareti kaldırılamıyordu. Düzeltildi.

  • Devrilme momenti hesabı sayfasında ifadeler İngilizce idi Türkçeye çevrildi ve hesapta oluşabilen bir hata düzeltildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.5.0) (27/12/2017)

  • Bina hakim titreşim periyodunun, katlara etkiyen deprem yükleri raporunda görünmesi sağlandı.

  • Özel tanımlı duvar için çoklu düzenlemede oluşabilen bir hata düzeltildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.4.0) (27/09/2017)

  • Versiyon 5 te kat rijitliği kütle merkezine göre hesaplanmak istendiği sırada kütle merkezi hesaplanmadığı için orijine göre hesaplanmış oluyordu. Kat rijitliğinin hesabında oluşan bu problem kütle merkezi hesabı önceye alınarak giderildi.Bu hata versiyon 4 sürümlerinde oluşmamış olup versiyon 5 te oluşup giderilmiştir.

  • Aynı projede çok sayıda çizim istendiğinde çizim alınması hatası oluşabiliyordu. Düzeltildi

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.3.0) (20/09/2017)

  • Düşey hatılların dayanımı duvar dayanımına dahil edilmesi seçeneği seçildiğinde, duvar kayma gerilmesi kontrolünde, duvar yeterlilik durumunun tespitinde bazı durumlarda oluşan problem giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.5.0.0.0) (22/08/2017) (Ücretli Güncelleme)

  • TBDY 2016 (taslak) yönetmeliğine göre tüm statik hesaplar yenilendi.

  • Eleman rijitlik hesabında elastisite modülünün kullanılabilmesi, ve yeni rijitlik formülleriyle hesap yapabilme

  • Düşey hatıl rijitliklerinde elastisite modüllerini ve atalet momentlerini dikkate alabilme

  • Harita spektral ivme katsayıları ile yeni deprem hesapları

  • Binanın fay düzlemine mesafesini dikkate alabilme

  • Yönetmelikte belirtilen zemin grupları veya özel tanımlı zemin gruplarıyla çalışabilme ve binanın periyot hesabı

  • Düşey hatılların rijitliği dikkate alınarak veya alınmadan duvar dayanımına katkısının dikkate alınabilmesi seçeneği getirildi. (TBDY2016 Madde 11.4.9)

  • TBDY 2016 için ön tanımlı duvarlar ve yönetmelikle tariflenebilen duvar türlerinin tanımlanabilmesi, tablolardan enterpolasyonla hesaplanan değerlerin otomatik hesaplanması

  • Gazbeton ve diğer tuğlalar için veya her duvar için ayrı güvenlik sayıları girebilme

  • Depremli durum için duvar normal kuvvet değerlerini her bir deprem yük kombinasyonu için hesaplayabilme, opsiyonel olarak depremli durum normal kuvvetlerini (depremden oluşan çekme ve basınç gerilmelerini) duvar kayma gerilme ve basınç gerilme tahkiklerinde kullanabilme.

  • Seçili elemanların taşıma, kopyalama, çoklu kopyalama, simetri alma işlemleri

  • Kat ekleme ve silme penceresinde alttaki veya aradaki katı silebilme, herhangi bir katın altına veya üstüne kat ekleyebilme

  • Kattaki seçili elemanlara tek komutla ortak eğim verilebilmesi

  • Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki

  • Düşeyde eğik duvarlar içindeki kapı ve pencerelerin duvar üstü parçalarında sol kot ve sağ kot değerlerinin otomatik ayarlanması

  • Eğik duvarların içinde kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

  • Bazı durumlarda yatay ve dikey duvarlarda kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

  • Yatay aksın üzerindeki objelerle birlikte ötelenmesinde döşeme hesap aksları bazı durumlarda ötelenmiyordu. Düzeltildi.

  • Sadece seçili elemanları kopyala seçeneği ile kat kopyalama özelliği eklendi

  • Plan çizimlerinde yazıların taralı alanın dışına çıkarılabilmesi opsiyonel olarak sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Standart V.4.0.0.1) (24/12/2015)

  • Çok sayıda klavye kısayolu eklendi. Örneğin W tuşu ile duvar çizme, ESC ile aktif komuttan seçim moduna geçme, Ctrl+Yukarı Okla Üst Kata Geçme, Ctrl+O ile yeni proje açma vb. Eklenen kısayol isimleri ana menu komutları yanında gösterilmektedir.
  • StatiCAD-CivilDraw Çizim Editörü eklendi. (dxf R12 import export özelliği, AutoCAD kullanımına benzer arayüz, layerlarla program içinden dxf export, hızlı çizimler vb...)
  • Eğik Aksların kaydırılabilmesi (ötelenmesi) seçeneği eklendi.
  • Çizim editöründe Extend-Trim-Stretch komutları eklendi.
  • Modelleme ekranında yapısal elemanlara uç noktasından stretch özelliği eklendi.
  • Düğüm noktası yakalama opsiyonları artırıldı.
  • Dörtgen döşeme çizilirken döşeme sınırlarının çizerken görülmesi sağlandı.
  • Yarı saydam seçim penceresi eklendi.
  • Analiz süresi oldukça kısaltıldı. Ortalama analiz süresi 6 sn.
  • Geometri kontrolleri sayısı artırıldı. Analiz yapılırken geometri kontrolünün otomatik çalışması ve proje hatalı objelerini otomatik silmesi/düzzeltmesi sağlandı.
  • Obje adlandırılırken tüm katların aynı anda yeniden adlandırılabilmesi ve obje isimlendirme harflerinin seçilebilmesi opsiyonu eklendi.
  • Katlar arası yük aktarımı yapılabilmesi için duvarların paralel olma şartı kaldırıldı. Proje genel ayarları diğer sekmesinde açı farkı toleransı tanımlanabiliyor.
  • Yeni dosya formatı ile modelleme ve analizde kat sayısı sınırlandırması eleman sınırlandırması ortadan kalktı.
  • İngilizce dil seçeneği eklendi. Program menüleri, hesap raporları, çizimler İngilizce alınabiliyor.
  • Dxf/Dwg/Lcd/Vec uzantılı 2B çizimden aks import etme özelliği eklendi.
  • Duvar, Kiriş Hatıl, Düşey Hatıl, Kapı, Pencere Tüm statik objelere modelde kaçıklık verme opsiyonu getirildi.
  • Tüm proje çizimleri StatiCAD-TechnicDraw programına aktarıldı. Çizimler tüm AutoCAD dxf/dwg formatlarına export edilebiliyor. Ve dxf/dwg dosya formatı da okunabiliyor.
  • Yapı elemanı seçildiğinde hangi akstan tanımlandığının daha kolay anlaşılması için eleman uç noktaları dolu pembe daire ile belirginleştirildi(3.0.0.5).
  • Zoom için fare tekerini ters çevirme opsiyonu eklendi. (Sta4CAD kullanım alışkanlığı olanlar için) (Ayarlar>Program Ayarları)
  • Ana ekran araç çubukları yenilendi.
  • Temellerde parçalı girilmiş temellerin programca birleştirilmesi seçeneği eklendi(Değiştir Menüsünde)
  • Temellerde sol delta sağ delta uzunluklarının program tarafından tespit edilebilmesi seçeneği eklendi (Değiştir Menüsünde)
  • Analiz öncesi raporlarında da ingilizce dil opsiyonu getirildi.
  • Kalınlığı veya mekanik özelliği farklı olan duvarlarda otomatik birleştirme yapılmaması sağlandı.
  • TS EN 1996-1-1:2005+A1 Kagir yapıların tasarımı Standardı doğrultusunda duvar kayma emniyet gerilmesi hesaplarında yeni seçenekler ekledi. Eklenen seçenekler duvar özellikleri formunda...
  • Manuel Update Seçeneği Başlat>Tüm Programlar>StatiCAD-Yigma Update seçeneği ile sağlandı.
  • Boşluklu briket, yatay delikli tuğla, kerpiç malz özellikleri tanımlanmıştır.
  • Duvar uzunlukları eğik akslı yapılarda izdüşüm alınarak hesaplandı.
  • Analiz Öncesi raporlarda rakamların virgülden sonraki hane sayısı teke düşürüldü.
  • Duvar özelliklerinde ekstra G ve ekstra Q yüklerinin değiştirilebilmesi sağlandı.
  • Deprem yüklerinin hesabında ∆Fn=0.0075*N*Vt (TDY2007 Denk.(2.8)) formülü ile işlem yapabilme seçeneği eklendi.
  • Eğik duvarlarda düğüm noktasından itibaren duvarların uzatma mesafesi sol delta, sağ delta manuel olarak girilebilmesi seçeneği eklendi.
  • Hatalı kayma formülü girilmesinde programın otomatik düzeltme yapması sağlandı
  • Bazı durumlarda sonsuza çizilen kapı veya pencerelerin otomatik silinmesi sağlandı.
  • Değiştir menusune bölünmemiş kat duvarlarını kapı/pencere ile böl seçeneği eklendi.
  • Paralel eğik aks oluşturma
  • Katlara etkiyen deprem kuvvetleri hesabının 2007 Deprem Yönetmeliğine İlave Olarak Eurocode 8 e göre yapılabilmesi
  • Döşeme donatısı poz, ağırlık ve şekillerini içeren tablolar.
  • Döşeme donatılarında L boyunun verilmesi
  • Çizimlerde döşeme donatıları çiziminde genel iyileştirmeler.
  • Hesap raporlarında data dosyasının MD5 özeti görülebiliyor.
  • Yapı kat planlarının hesap raporlarında görüntülenebilmesi
  • Yapı 3d görüntü raporlarda basılabiliyor.
  • Analiz sonrası raporları da analiz öncesi gibi renkli ve direkt pdf aktarımı yapabiliyor.
  • Yeni analiz sonrası raporları
  • Depremi +X, -X, +Y, -Y olarak 4 yönde uygulayabilme
  • Eğimli döşeme çizilebilmesi
  • Duvarlara sol üst kot ve sağ üst kot verilebilmesi
  • AutoCAD dwg ve dxf dosyalarından mimari çizimin aks, duvar, kiriş hatıl, düşey hatıl objeleri olarak import edilmesi
  • Döşeme Yük Analizinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeni modül eklendi.
  • Duvar özel rijitlik çarpanının çoklu değiştirilmesinde düzenleme yapıldı
  • Ana ekranda del tuşuyla eleman silme eklendi
  • Zoom All komutu ile ilgili düzenleme yapıldı.
  • Aks çizimi araç çubuğunda enter tuşuyla aks ofset, esc tuşuyla komuttan çıkma eklendi.
  • Döşeme donatı tabloları eklendi.(Döşeme donatı metrajı ve kesim/poz tabloları oluşturuldu.)
  • Otomatik düğüm noktası düzenleme seçeneği eklendi.
  • Burulmadan kaynaklı yükler bakanlığın önerdiği yönteme göre dağıtılması için düzenleme yapıldı.
  • Program açılışında otomatik güncelleme kontrolü eklendi
  • Program giriş ekranında programla ilgili duyuruların yayınlandığı bölüm eklendi.
  • Düşeyde Eğik kiriş hatıl tanımlanabilmesi seçeneği getirildi.