Müşteri Paneline Giriş
 • cube

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD Ultimate V.7.1.1.0) (29/02/2024)

 • Ahşap kirişlerin TS647 ye göre modellenebilmesi ve hesap raporları (Eğilme, makaslama, sehim, mesnet tahkikleri) eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD Ultimate V.7.1.0.5) (07/02/2024)

 • Yedekli kayıt için yeni bir dosya formatı oluşturuldu.

 • Demo versiyonda da dosya kaydetme ve sınırsız analiz özelliği eklendi. Demo versiyon da 64 bit olarak yayınlandı. Demo versiyonda kayıt edilen projeler normal versiyonda açılmamakta ve kısıtlı sayıda eleman için rapor verilmektedir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.1.0.0) (08/01/2024)

 • Poligon kesitte çift eksenli iteratif analize ilaveten 2 adet tek eksenli iteratif analizle donatıların tespit edilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Poligon kolonların karşılıklı etki diyagramları negatif yöndeki kapasiteyi de dikkate alacak şekilde değiştirildi.

 • Kolon donatı seçimi algoritmasında iyileştirmeler yapıldı.

 • Analizde tespit edilen hatalar ve uyarılar listesinde uyarı tiplerine göre açıklamalı yardım dosyası açma ve bazı durumlarda otomatik düzeltme yapma seçenekleri eklendi.

 • Sonlu elemanlar yönteminde Daire, T, I,L kesitlerde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), İlgili kesit tiplerinde için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.

 • Hesap raporlarında analiz tipi değiştiğinde bazı durumlarda ortaya çıkan aynı oturumda çıktı vermeme problemi düzeltildi.

 • Sonlu elemanlarla modal analizde yapı temel etkileşimli analizde de kolonların altına mesnet ataması yapılması sağlandı.

 • Poligon kesit seçilirken bazı durumlarda ortaya çıkan donatı düzeninin sonraki kullanımlar için kaydedilememe problemi giderilmeye çalışıldı

 • Kolon kesme hesabı kontrolünde poligon kolonlar için iyileştirmeler yapıldı.

 • Poligon kesitlerde X veya Y eksenine göre simetri alma özelliği eklendi.

 • Yığma bina güçlendirme raporlarında manto kalınlığının analiz sonrası raporda da görüntülenmesi sağlandı.

 • Kolonlarda donatı sabitlemesi yapıldığında hesap sonrası farklı donatı ataması yapılmaması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.9.0) (17/11/2023)

 • Kiriş sağ ve/veya sol, kolon alt ve/veya üst uçlarına istenen serbestlikler ve istenen yüklemeler için mafsal/redör (yay katsayısı verilerek elastik bağlantı) tanımlanabilmesi sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.8.0) (07/11/2023)

 • Yığma binalarda TBDY2018 Madde 11.3.5 Göreli kat öteleme oranı kontrolü eklendi.

 • Düzensiz üçgen ağ seçeneğinde otomatik ağ sınırı belirlenmesinde maksimum sınır çizgisi uzunluğu her kat için ayrı atanabilir hale getirildi.

 • Poligon kesitlerde donatı düzeni kayıt okumada oluşabilecek bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.7.0) (31/10/2023)

 • Poligon kolonların modelde tanımlandığı şekilde çizilebilmesi sağlandı.

 • Mimari kot farkı girilebilmesi sağlandı.

 • Kolon düşey açılımlarında iyileştirmeler yapıldı.

 • Çizimlerde kağıt yüksekliği verilerek çerçeve oluşturulması sağlandı

 • Alt kot ve üst kot değerleri sıfırdan farklı perde ve kolonların çizimlerinde kotların dikkate alınabilmesi sağlandı.

 • FRP çizim detaylarının bazı durumlarda alınmasını zorlaştıran bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.6.5) (05/10/2023)

 • V.7.0.6.0 da ortaya çıkan bir durum için analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi

 • Kat genel ayarlarında bodrum kat ve temel katının isminin değiştirilememesi problemi giderildi

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.6.0) (03/10/2023)

 • Duvar detaylı yük analizi yapılabilmesi için modül eklendi

 • Kolon düşey açılım çizimlerinde temelden çıkan donatılar işlendi.

 • Perde düşey açılım çizimlerinde başlık kolonlarının gösterilip gösterilmemesi opsiyonel hale getirildi.

 • Bina türü yığma bina seçeneği seçildiğinde betonarme perdelerin analizi yapılmıyordu, yapılması sağlandı.

 • Perdelerin kesme güvenliği hesabı revize edildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.5.0) (26/09/2023)

 • Kiriş, kolon, perde ,sürekli temel açılımlarında açılım ölçeğinin seçilebilmesi ve yanyana çizimlerde dikkate alınması sağlandı.

 • Kolon boyuna donatı hesap raporlarında tüm kombinasyonlara göre yapılan hesabı gösterme seçeneğine alternatif olarak en kritik yük kombinasyonunu gösterme seçeneği eklenerek rapor sayfa sayısının azaltılması sağlandı

 • Kolon çizimlerinde iyileştirmeler yapıldı

 • Temel açılım çizimlerinde iyileştirme yapıldı.

 • Çizimlerde gösterilmekte olan döşeme donatı metrajı, metraj raporuna da eklendi.

 • Kiriş donatı metrajlarında düzenleme yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.4.0) (28/08/2023)

 • Sonraki güncellemeler için otomatik güncelleme sistemi alt yapısı Versiyon 7 için hazırlandı.

 • 7.0.3.5 sürümünde oluşan açılışta file not found hatası giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.3.5) (22/08/2023)

 • Betonarme tasarımda düzensizlik kontrolünde kullanılan dolgu duvarların ayrı bir yayılı yük vermeden kiriş yükü, perde yükü ve kütlesi olarak kullanılması sağlandı.

 • KKTC de halen kullanılmakta olan DBYBHY-2007 ile yapılan hesapta tepki spektrumu ile diyaframsız veya rijit diyaframlı hesap yapılabilmesi sağlandı. (Program dahili analizinde ve SAP2000 entegrasyonlu analizde)

 • SAP2000 V25 ile çift yönlü veri transferi eklendi

 • Temel planı çiziminde sürekli temel aks dışmerkezliği X ve Y doğrultusundaki temellerde gösterilmeme problemi giderildi

 • Diyaframsız modal analizde bir hata giderildi

 • İki pencere arasında 5 cm veya daha az uzunluklu çok kısa duvarların çubuk sonlu elemanlarla analizinde koordinat dönüşümü hatası alınabiliyordu, giderildi.

 • Modal analiz ve sonlu eleman yöntemi seçildiği durumda tepe deprem yükü uygulanıyordu, düzenleme ile sadece eşdeğer deprem yükü durumunda opsiyonel olarak tepe deprem yükü eklenmektedir

 • Dolgu duvar birim hacim ağırlıklarının veri girişi kutucuğu görünür yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.2.0) (07/08/2023)

 • Perdeli betonarme yapılarda bazı durumlarda analiz yapılamama problemi giderildi.

 • 7.0.0.0 versiyonunda ortaya çıkan bazı durumlarda duvar içine pencere /kapı çizilirken oluşan hata giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.7.0.0.0) (20/07/2023)

 • Genel iyileştirmeler yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.2.4.0) (10/07/2023)

 • Betonarme proje formatında çizimlerin (Temel aplikasyon planı, temel kiriş detayları, (her kata ait) kolon aplikasyon planı, perde düşey açılımları, kolon düşey açılımları, kalıp planı, kiriş açılımları) tek tuşla yanyana çizilebilmesi sağlandı.

 • Temel kiriş açılımlarında çizim blokları arasındaki mesafeler optimize edildi.

 • Genel iyileştirmeler yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.2.3.0) (22/06/2023)

 • Analiz öncesi raporunun ilk sayfalarında yeni eklenen özellikler de dikkate alınarak proje ayarlarının daha detaylı gösterimi sağlandı.

 • Proje genel ayarları TBDY2018 sayfasında, TBDY2018 tablo 4.1 de betonarme veya yığma bina tipinin harf kodu uygulanmak yerine listeden seçilebilmesi sağlandı.

 • Genel iyileştirmeler yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.2.2.0) (08/06/2023)

 • Temel aplikasyon planında radye donatıları otomatik çizimi eklendi.

 • Temel aplikasyon planında radye donatıları metraj tablosu eklendi.

 • Radye üst ve alt donatı çaplarının kullanıcı seçimine bağlı olması sağlandı ve radye donatı atamalarında düzenleme yapıldı.

 • Temel aplikasyon planında kolon/perde/duvar elemanlarının gösterilmesi sağlandı.

 • Genel iyileştirmeler yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.2.1.0) (29/05/2023)

 • Kirişsiz radye hesabı eklendi Detaylı bilgi için tıklayınız

 • 2 durum için rapor alınamama problemi giderildi

 • Genel iyileştirmeler yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.2.0.0) (22/05/2023)

 • Betonarme binaların hesap ve çizimleri eklendi.

 • Duvar ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla çözümü seçeneği eklendi.

 • Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz seçeneği eklendi.

 • Radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı eklendi.

 • Dikdörtgen ve poligon kolon hesapları eklendi.

 • Yığma binalarda duvarlarda hasar durumunu dikkate alan analiz şekli eklendi

 • Sonlu eleman analizinin rijit diyaframlı ve diyaframsız (kabuk rijitliklerini de dikkate alabilen yarı rijit) yapılabilmesi seçeneği eklendi

 • Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması ve tanımlanması seçeneği eklendi

 • Depremli Yük Kombinasyonlarında G ve Q yüklemesi için de etkin kesit rijitliklerini kullanabilme seçeneği eklendi

 • Sonlu eleman matrisleri ile modal analizde istenilen serbestliklerin kısıtlanabilmesi seçeneği eklendi

 • Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate al seçeneği eklendi

 • Kolon donatı hesabı yapılsın seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Major ve Minör doğrultuda tek eksenli analiz seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında çift eğilmeli iteratif analitik çözüm seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Çakıroğlu-Özer yaklaşımı ile çözüm seçeneği eklendi

 • Poligon kolonlarda çift eksenli analiz seçeneği eklendi

 • Sürekli temel analizinde Bina tipinden bağımsız olarak temel tasarımını sınırlı sünek (TS500) olarak yap seçeneği eklendi

 • Bina Alanı Seçeneği Bina toplam alanını döşeme alanlarının toplamından hesapla veya Bina Toplam Alanı İçin Verilen Değeri Kullan seçenekleri eklendi.

 • Toplam perde alanı 7.6.1.3 e göre yeterli olması durumunda perde gövde donatısını azalt seçeneği eklendi

 • Hesap Raporlarında Yeni Hesaplamalar eklendi

 • Radye Temel Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • Döşeme Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • Perde Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • A1- Burulma Düzensizliği Kontrolü raporu eklendi

 • B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) raporu eklendi

 • B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) raporu eklendi

 • B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği raporu eklendi

 • Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması raporu eklendi

 • İkinci Mertebe Etkileri raporu eklendi

 • Kolon Yanal Ötelenme Ölçütü (Narinlik Hesabı İçin- TS500) raporu eklendi

 • Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi

 • TBDY2018 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu eklendi

 • TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu eklendi

 • Kolon Enine Donatı Hesabı raporu eklendi

 • Kolon Narinlik Etkisi raporu eklendi

 • Güçlü Kolon Hesabı

 • Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği raporu eklendi

 • Perde Tasarım Eğilme Momentleri (M.7.6.6.1) raporu eklendi

 • Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi

 • Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu eklendi

 • Çizimlerde betonarme için düzenlemeler yapıldı.

 • Kolon,kiriş,perde, döşeme kalıp ve beton metrajları eklendi.

 • Kiriş donatı metrajı eklendi

 • Betonarme olmayan kirişlerin lokasyon bazlı maksimum kesit tesirlerinin gösterilmesi için rapor sayfası eklendi. Raporun alınabilmesi için proje genel ayarlarında kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır.

 • Genel İyileştirmeler ve ana hatlarıyla verilen geliştirmelerden fazlası yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.8.0) (26/11/2022)

 • Ana ekranda duvar ve kirişlerin üst üste geldiği bölgede duvarları üstte gösterme seçeneği eklendi, ve varsayılan olarak ayarlandı.

 • Donatılı panel sistemlerin hesabında Denklem11.10 ile yapılan Vrd4 hesabında birim dönüşümünden kaynaklı hata düzeltmesi yapıldı.

 • Mevcut donatılı panelli binaların incelenmesinde bilgi düzeyi katsayılarının kullanılması sağlandı.

 • SAP2000 V17.3 sürümünden tepki spektrumu analizinde taban reaksiyonları alınırken işlemin yarıda kalma problemi düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.7.0) (21/10/2022)

 • Temellere malzeme kütüphanesinden atama yapılması durumunda oluşan bir hata giderildi

 • 64 Bit sürümde bazı durumlarda oluşan kilit bulunamadı hatası giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı

 • Ekrana çizim yapılırken bazı durumlarda oluşan düğüm noktasının yakalanamaması problemi giderilmeye/azaltılmaya çalışıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.6.5) (06/10/2022)

 • Düşey hatıl majör ve minör aksları ok işaretleri ile ana ekranda görüntülenmesi sağlandı. Yeşil ok lokal 2 yönü, kırmızı ok lokal 3 yönünü göstermektedir.

 • Bir katta (subasman gibi) hiç kiriş olmaması halinde kiriş raporları alınırken hata oluşması önlenmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.6.0) (20/09/2022)

 • Döşeme hesap ve çiziminde iyileştirmeler yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.5.5) (29/08/2022)

  • V6.0.8.5 sürümünden sonra eklenen özelliklerin İngilizceye çevirisi yapıldı.

  • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde TBDY2018 için düzenleme yapıldı.

  • Eurocode6 için duvar düzlem dışı devrilme momenti hesabında sonlu elemanlarla hesap seçeneği eklendi.

  • Diğer dil seçenekleri seçildiğinde kütüphane malzeme isimlerinin ingilizce görüntülenmesi ve raporlanması sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.3.5) (22/06/2022)

  • Güçlendirmede duvarın tek taraftan mantolanması durumunda lamalı ankraj kullanma seçeneği güçlendirme kesitlerinde eklendi.

  • TDY2007 ye göre analizde duvar tahkikleri klasik analize göre yapılırken, sonlu elemanlar yöntemine göre kiriş ve temel analizlerinin yapılabilmesi sağlandı

  • Kiriş burulma donatısı hesabı yapılıp yapılmaması seçeneğe bağlandı.

  • Kirişlerde etriye aralığı ve boyuna donatı seçiminde bir problem giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.2.5) (01/06/2022)

  • Manto malzemesinde malzeme kütüphanesinden malzeme seçilebilmesi seçeneği eklendi.

  • Düşey gerilme tablosundaki Mantoların basınç dayanımına katkısının dikkate alındığı durum için BKKO oranı düzeltildi.

  • Manto kesme dayanımları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

  • Duvarlara malzeme kütüphanesinden malzeme atandığında analizde atanan malzeme özelliklerinin kullanılması ile ilgili iyileştirme yapıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.1.0) (23/04/2022)

  • V6.1.0.0 sürümünde oluşan bazı durumlarda rapor alınamama problemi giderilmeye çalışıldı.

  • Bir durum için dosya açmada hata oluşması engellenmeye çalışıldı.

  • V6.1.0.0 sürümünde oluşan, proje genel ayarlarında RYTİE2019 seçiliyken, zemin taşıma gücünün girilememesi problemi giderildi.

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.1.0.0) (21/04/2022)

  • Yapı klasik analizle çözülmesi seçeneği işaretlendiğinde kiriş ve temellerin aynı analizde sonlu elemanlarla çözülebilmesi seçeneği eklendi.

  • Kiriş hesapları çift donatılı dikdörtgen kesit için güncellendi. (Daha önce tek donatılı kesite göre yapılıyordu)

  • Temellerin duvar altı temel veya sürekli temel olarak dizayn edilmesi opsiyonel hale getirildi.(Yapı temel etkileşimli analiz için)

  • Kiriş donatılarının yatay hatıl veya betonarme kiriş olarak belirlenmesi opsiyonel hale getirildi.

  • Araçlar menüsünün altında kiriş bağımsız hesap yapma modülü eklendi.

  • Kirişlerde sonlu eleman çözüm opsiyonunda burulma donatısı hesabı eklendi.

  • Dosya kaydında oluşabilecek bir hata giderildi.

  • SAP2000 V24 ile çift yönlü veri transferi eklendi

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.9.5) (03/01/2022)

  • Çubuk eleman kesit özellikleri penceresinde atanmış ve sonra değiştirilmiş kesitlerin projede kullanılan kesitler listesinden silinmesi için listeyi kontrol et ve yenile butonu eklendi.

  • Analiz esnasında kullanılmayan kesitlerin kullanılanlardan silinmesi otomatik hale getirildi.

  • Kesit özellikleri tablosunun kağıt boyutu A4 ten büyüktü A4 boyutuna getirildi.

  • Güçlendirme raporu ile alakalı bir istisna için rapor alınamama problemi giderildi

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.9.0) (27/12/2021)

  • Dörtgen Shell elemanlarla döşemelerden yük aktarılabilmesi eklendi.

  • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli maksimum mesh genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği eklendi.

  • Düzenli veya düzensiz kabuk sonlu eleman ağı, üçgen veya dörtgen kabuk sonlu eleman tipi için X ve Y yönünde kullanıcı seçimli döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği eklendi.

  • Düzensiz ağ oluşturma seçeneği beta olmaktan çıkarıldı, tespit edilen problemler giderilerek kullanılabilir olması sağlandı. Dörtgen döşemeler için de düzensiz ağ oluşturma seçeneği eklendi.

  • Sonlu eleman analizinde yüklemeler için deplasmanların 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.

  • Dxf/dwg import için polylineı line çevir ve çizimi import için sadeleştir komutları çizim editöründe modify menüsü altına eklendi.

  • Eğimli döşemelerde 24 parçalı düzenli üçgen ağ seçeneğinde önceki sürümlerde meshleme esnasında eğim dikkate alınmıyordu (8 parçalı üçgen ağ seçeneğinde dikkate alınıyordu) artık kullanıcı özellikle döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur seçeneğini işaretlemedikçe, düzenli ağ seçeneğinde dikkate alınıyor. Eğimli döşeme içeren binalar düzenli ağ seçenekleri ile çözülmelidir

  • Yarım bodrumlu yapılarda döşeme düğüm noktasına oturan düşey taşıyıcıların altına mesnet atanmayıp döşeme ile yük aktarımı sağlandı. (düzensiz ağda veya düğüm noktası çakışması durumunda).

  • Üçgen Shell elemanların rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.

  • RAM iyileştirmeleri sonrası ihtiyaç kalmadığı düşünülerek StatiCAD-Solver (harici denklem çözücü), dahili2 yavaş denklem çözücü kullanımdan kaldırıldı. Büyük projeler için 64 bit sürüm tavsiye edilmektedir.

  • En alta kat ekleme seçeneğinde bazı durumlarda oluşabilen Access violation hatası giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.8.5) (30/11/2021)

  • V.6.0.8.0 sürümünde oluşan rijit diyafram atanmama problemi giderildi.

  • Dosya kaydı/okumasında oluşabilecek bir hata giderildi.

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.8.0) (28/11/2021)

  • Sparse Matris çözümü seçeneği eklendi, sonuçların değiştirmemesine rağmen hafıza (RAM) kullanımı yaklaşık %50 azaltılmış, analiz süresi yaklaşık %80 azaltılmış oldu.

  • İngilizce rapor seçeneğinde yeni özelliklerin çevirileri yapıldı.

  • Poligon kolonların tanım noktasına mıknatıslanmama (snap) problemi giderildi.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.7.5) (10/11/2021)

  • V6.0.7.0 sürümünde oluşan Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması ve ek dış merkezlik uygulanması halinde analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi.

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.7.0) (08/11/2021)

  • Sonlu elemanlar yönteminde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), Dikdörtgen kesitler için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.

  • Düğüm noktalarının rijit diyaframa bağlılığı için yaklaşım fonksiyonunda düzenleme yapıldı.

  • Düşey yük analizinde rijit diyafram oluşturulması opsiyonel hale getirildi.

  • Yeni düzenlemelerle StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.

  • SAP2000 exportta kirişler üzerine atanan çizgisel yük Extra G ve Eksta Q yüklerinin de SAP2000 e aktarımda atanması sağlandı.

  • ETABS V18 ve V19 a export özelliği eklendi. (Import henüz eklenmedi.)

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.6.0) (26/10/2021)

  • Yüksek çözünürlüklü ekranlar için Sky, Windows10, Tablet Light, Windows10 Dark, Windows10 Green, Windows10 Blue, Windows10 Purple, Glossy program renk düzenleri eklendi. Standart renk düzenlerine ise Cyan Dusk, Cyan Night renk düzenleri eklendi. İlgili renk düzeni seçimine program ayarlarından erişilebilmekte olup renk düzeni değiştirildikten sonra programın kapatılıp yeniden başlatılması gerekmektedir.

  • Denklem çözücüde, vektör/matris başına 2 GB'den fazla RAM tahsis edildiği durum için iyileştirmeler yapıldı.

  • 3D FEM Görselleştirme İçin Bütün sonuçları Hafızada tut seçeneği aktifken oluşabilecek bir analiz yapılamama problemi giderildi.

  • Yarım bodrumlu yapı analizde modal analiz ve klasik analiz seçenekleri ile analiz yapıldığında hesaplanan yarım bodrum deprem kuvveti (yarım bodrum üzerindeki bina yüklerine bağlı olarak) eşdeğer deprem yükü yöntemi ile bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanıyordu. Modal analize göre bulunan deprem kuvveti üzerinden hesaplanması sağlandı. (RYTEİE2019 da sonlu elemanlar yöntemi kullanıldığından yapılan değişiklik riskli yapı sonuçlarını değiştirici nitelikte değildir.)

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.5.0) (11/10/2021)

  • Malzeme kütüphanesinde projede kullanılan malzemeler için de seçili malzemeyi sil ve seçili malzemeyi düzenle seçenekleri getirildi.

  • 32 ve 64 bit sürüm için otomatik güncelleme bildirimi ayrı verilmeye başlandı.

  • Hesap raporları kapak sayfasında tasarım değiştirildi ve yapı adresinin kapak sayfasına eklenmesi sağlandı.

  • Hesap raporlarında kullanıcı firma logosu her sayfada çıkması sağlanmaya çalışıldı.

  • Kat genel ayarlarında en alta kat ekle, araya kat ekle, en alttaki katı sil, seçili katı sil özellikleri de eklenmiş olan 2. genel kat ayarları penceresi varsayılan olarak ayarlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.4.0) (28/09/2021)

  • TBDY2018 için yapılan hesapta duvar etkin rijitlikleri için brüt rijitliklerin %50’si kadar azaltma yapılması otomatik hale getirildi.

  • Kat duvarlarını otomatik böl düğmesinde oluşabilecek sıfır uzunluklu duvar problemi giderildi.

  • Özel tanımlı malzeme dosya kaydıyla alakalı düzenleme yapıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.2.0) (09/09/2021)

  • Sonlu eleman analizinde NVM (Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Moment) diyagramlarının 3 boyutlu görünümde çizimi eklendi.

  • Hesap raporlarının altında proje bilgilerini içeren barkod yerine karekod kullanımına geçildi. Karekod içerik olarak Program Lisans Sahibi, Program Versiyonu, Data dosyası MD5 özeti, analiz numarası bilgilerini içermektedir. Akıllı telefon uygulamaları ile karekod içeriği görülebilmektedir

  • Kat duvarlarını otomatik böl seçeneği (RYTEİE-2021 analizi ön hazırlığı) için eklendi.

  • RYTEİE 2019 yönetmeliğine göre DD-1 analizinde DD-2 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.

  • Programın kilit takılı iken bazı durumlarda kilit bulunamadı hatası vermesi problemi giderilmeye çalışıldı.

  • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde spektrum eğrisinin daha hassas aktarılması sağlandı. Spektrum eğrisi aktarımında DD-1 analizinde DD-2 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısının 1.5 katının, DD-1 için bulunan 𝑆𝐷𝑆 katsayısından küçük olması durumunda, DD-1 yerine DD-2 deprem yer hareketi düzeyi 1.5 ile çarpılarak kullanılması sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.6.0.0.0) (08/08/2021)

  • Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak
   Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
   Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
   Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
   şeklinde seçenek eklendi. Riskli yapı analizi için Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al seçeneği mecbur tutuldu. (RYTEİE2019 yönetmeliğinin 7.2.2. maddesi gereğince)

  • RYTEİE2019 kapsamında riskli bina hesabında Tablo 7.2 𝐻𝑑/𝑡 Oranına Bağlı Basınç Dayanımı Azaltma Katsayısı tablosunda oranın 24 ten büyük olması halinde ekstrapolasyonla 𝜼 değeri 0,51 den küçük elde ediliyordu. 𝐻𝑑/𝑡 oranının 24 ten fazla olması halinde 𝜼 değeri için 0,51 değerinin kullanılması sağlandı.

  • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.

  • Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması sağlandı. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.

  • Tanımlanan poligon kesitin düşey hatıl, kiriş, temel elemanları atanabilmesi sağlandı.

  • Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi eklendi.

  • Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi eklendi.


  • Ve daha fazlası…

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.6.0) (18/03/2021)

  • Sonlu eleman çözümünde döşemelerin 24 parçalı üçgen olarak meshlenmesi seçeneği eklendi ve varsayılan olarak ayarlandı.

  • Döşeme donatı ve metraj tablolarının bazı durumlarda görüntülenmeme problemi giderildi.

  • SAP2000 V23 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.4.0) (12/10/2020)

  • Seçili elemanların çoklu kopyalanmasında oluşabilecek bir hata giderildi.

  • Dwg exportta kalem kalınlıkları düzenlendi

  • 2 elemanı kesiştir fonksiyonunda 3. eleman olarak döşeme de seçilirse döşemenin en yakın köşesi kesişim noktasına taşınması eklendi.

  • Duvarın uç noktasını seçili olanın orta aksına taşı seçeneği, Seçili duvar ve hatılların uç noktasını üzerinde sağ tıklanan elemanın Orta Aksına Taşı olarak düzenlendi çoklu düzenlemeye izin vermek için çalışma şekli değiştirildi, döşeme de seçili olması halinde döşemenin en yakın uç noktasının da düzenlemeye girmesi sağlandı.

  • V5.0.7.0 sürümünden sonra eklenen yeni özelliklerin diğer dillere çevirisi yapıldı.

  • Düşeyde sol kot ve sağ kotu farklı pencere üstü duvar parçaları SAP2000 e aktarılırken dikdörtgen olarak aktarılıyordu, sağ ve sol kotlarına bağlı olarak yamuk aktarılması sağlandı.

  • TBDY2018 kapsamında SAP2000 entegrasyonlu analizde eleman normal kuvvet hesaplama seçeneği klasik seçildiğinde kesme kuvvetleri hesabında normal gerilme olarak SAP2000 sonucu yerine klasik hesapla yapılan düşey gerilme sonucu kullanılıyordu,düzeltildi. RYTEİE 2018 kapsamında zorunlu olarak sonlu eleman yöntemi kullanıldığından bu problem riskli yapıları etkilememektedir.

  • SAP2000 entegrasyonlu analizde kesme kuvvetleri hesabındaki normal gerilme olarak döşeme kaplama yükü 2 kez hesaba katılıyordu, düzeltildi.

  • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde mass source tanımında hareketli yük çarpanı 0,3 alınıyordu. Hareketli yük katılım katsayısı 0,3 den farklı binalar için hareketli yük katılım katsayısına bağlı alınması sağlandı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

        YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.2.0) (14/09/2020)

  • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.

  • Çizim editöründe iyileştirmeler yapıldı.

  • Undo işlemlerinde oluşabilen bir hata giderilmeye çalışıldı.

  • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.1.0) (02/07/2020)

 • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.0.0) (25/06/2020)

 • TBDY2018 e göre hesapta çubuk sonlu elemanlar yöntemi kullanılması durumunda yapı temel etkileşimli analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.

 • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.8.0) (04/06/2020)

 • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.

 • Kiriş hatıl , donatı bilgi/edit tablosu eklendi

 • Duvar altı temel , donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde yapı zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.

 • SAP2000 de yapılan kiriş ve duvar altı temel betonarme hesabının import edilerek donatı atamalarının çizimlerinin raporlarının otomatik oluşturulabilmesi eklendi.

 • 32 bit Kurulum ve exe uzantılı dosyalara dijital imza eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.7.0) (14/05/2020)

 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme çizimleri eklendi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.6.0) (07/05/2020)

 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme hesap ve raporları eklendi

 • Donatılı duvarlarda VEd / (tl) ≤ 2.0 Mpa kontrolü eklendi.

 • Duvar kapı veya pencere ile bölündüğünde yeni oluşturulan duvar parçasına diyaframa bağlılık parametresi ve donatı parametreleri bölünen duvara bağlı otomatik atanmıyor sonradan atanması gerekiyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.5.0) (30/04/2020)

 • V5.4.4.0 versiyonunda SAP2000 V18.1 altı sürümlere aktarımda yük kombinasyonu atamasında ortaya çıkabilen bir istisna giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.4.0) (23/04/2020)

 • Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan güçlendirmeli analizde yarım bodrumlu projelerde mantoların süreklilik kontrolü ve link eleman oluşturulmasında revizyon yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.3.0) (20/04/2020)

 • Düşey hatıl, donatı bilgi/edit tablosu eklendi

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu eklendi.

 • Düşey hatıl aplikasyon planı ve düşey açılımları çizimleri eklendi.

 • Püskürtme betonlu manto elemanı sonlu eleman sistemiyle çözümü eklendi.(Püskürtme betonla güçlendirme klasik analiz yöntemlerinde yapılabiliyordu)

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde püskürtme betonla (manto) güçlendirilmiş duvarların analizde layered shell olarak dikkate alınabilmesi sağlandı.

 • 32 Bit versiyonda bazı durumda ortaya çıkabilen dwg export hatası düzeltilmeye çalışıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde döşemeyi üzerindeki düğüm noktalarına bağlı olarak böl seçeneğinde iyileştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.2.0) (18/03/2020)

 • Eurocode8 ve Eurocode6 ya göre yapılan hesapta V5.0.7.0 versiyonundan sonra ortaya çıkan raporlama problemi giderildi.

 • Bir katta hiç duvar olmaması halinde hesap raporunda eksik sayfalar çıkıyordu, düzeltildi.

 • TBDY2018 için performans analizinde bina önem katsayısının 1 den farklı alınabilmesi sağlandı.

 • SAP2000 V22 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.

 • SAP2000 birden fazla kotta mesnetlendirme yapılabilmesi için Aktif SAP2000 modelinde belirtilen kota mesnet ata düğmesi çalışmıyordu, çalışır hale getirildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.1.0) (21/02/2020)

 • Düşey hatıl dayanımını duvar dayanımına dahil et seçeneğinde (TBDY2018 kuşatılmış yığma bina) bazı durumlarda TBDY2018 için duvarın uç noktasındaki düşey hatılın tespit edilip duvar dayanımına eklenmemesi problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Ahşap ve betonarme döşemelerin aynı binada kullanıldığı durum için SAP2000 destekli bazı döşemeleri rijit diyaframlı bazı döşemeleri rijit diyaframsız seçeneğinde bina kütlesi hesap raporlarında sadece 1. döşeme malzemesi dikkate alınarak yazılıyordu. Düzeltildi. SAP2000 e aktarılan modelde problem görülmediğinden sonuçları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.0.0) (05/02/2020)

 • TBDY2018 yönetmeliğine göre yapılan hesaplarda RYTEİE 2019 yönetmeliği hükümlerine atıf yapan açıklamalar değiştirildi.

 • TBDY2018 yönetmeliğine göre yapılan hesaplarda bina peryotlarının modal analizle belirlenmek istenmesi halinde hesaplanan periyotların 1,4*Tpa dan küçük olması şartının kontrolü eklendi (Yığma yapılar çok rijit olması dolayısı ile bu şart zaten kendiliğinden sağlanıyordu)

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde topal kasa kapı üstündeki, pencere üst/alt duvar parçalarında elastisite modülü V5.3.9.0 güncellemesinde bazı durumlarda atanmama problemi giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.9.0) (31/01/2020)

 • Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve Dayanım fazlalığı katsayısı için X ve Y yönünde farklı değerler tanımlanabilmesi sağlandı.

 • Yapının adresi ve harita koordinatlarının Deprem hesap raporunda görünmesi sağlandı.

 • Sonlu elemanlar yöntemine göre analizde katlar arasındaki tam üst üste örtüşmeyen düşey taşıyıcıların birbirine link elemanla bağlanması için hassasiyet ayarı eklendi.

 • Eğimli duvarların ve eğimli döşemelerin sonlu eleman modelinde de eğimli olarak dikkate alınabilmesi seçeneği eklendi.

 • Hesap raporunun pdfye dönüştürülmesinde, kat planlarının resim kalitesi iyileştirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.7.5) (16/12/2019)

 • Düşey hatılların kaçıklarının ayarlanmasında oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı

 • Aynı kat içerisinde düşey hatıla saplanan ancak düşey hatıl merkezine temas etmeyen kiriş hatılların link elemanlarla kolon merkezine iki seçenekli olarak otomatik bağlanması sağlandı.

 • Farklı katlarda düşey hatıl ve duvar sürekliliği için koordinatlarına göre birden fazla elemana bağlanabilmesini de sağlayan link eleman oluşturulması seçeneği eklendi

 • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme seçeneği getirildi (Dosya menüsü altında)

 • Arka plan resminin sağ tuş açılır menüde resim bilinen noktalarına göre otomatik ölçeklendirilmesi eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.6.0) (26/11/2019)

 • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.

 • 64 Bit sürümde çizim editöründe manuel çizim yapılırken oluşabilen Access Violation hatası giderilmeye çalışıldı.

 • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi

 • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.

 • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.5.0) (03/11/2019)

 • Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.

 • TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas kütlelerin hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.

 • Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı.

 • Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde hesapta SAP2000 ce hesaplanan periyotlar kullanılmasına ve deprem raporunda basılmasına rağmen Araadnet bilgi formunda StatiCAD modal analizinden hesaplanan değer basılıyordu. SAP2000 modal analizindeki değerin raporda gösterilmesi sağlandı. Problem rapor gösterimi ile ilgili olup hesapları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.4.0) (11/09/2019)

 • Bazı döşemeleri ahşap bazı döşemeleri yığma bina için SAP2000 destekli çözüm yapma seçeneği getirildi.

 • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi

 • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.

 • Düşey hatıllarda klasik analizde için ankastre/konsol, tepki spektrumu analizinde diyaframa bağlı /bağlı değil seçenekleri eklendi.

 • Elemanların diyaframa bağlı olup olmadıkları hesap raporlarında gösterilmesi sağlandı.

 • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.

 • Riskli bina tespitinde analiz raporlarında seçilen analiz yöntemi konusunda açıklama sayfası eklendi (Araadnet formundan önce)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.3.0) (21/08/2019)

 • Döşemelerin sistem modeline dahil edildiği durumda bazı durumlarda ortaya çıkabilen tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Döşemelerin eleman rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.

 • Sonlu eleman yönteminin sistematiğinde tüm yüklemeler için tüm veri girişi ve analiz sonuçları c:\StatiCAD\YigmaV5Pro\Eximp klasöründe text dosyası olarak her analiz sonunda oluşturulması sağlandı.

 • 64 Bit Program Sürümü Yayınlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.2.0) (13/07/2019)

 • Sonlu eleman hesaplarında tanımsızlık olması durumunda hangi düğüm noktasının hatalı çizildiği koordinatları ve düğüm ismiyle beraber analiz penceresinde veriliyor.

 • Döşemelerden duvarlara kabuk sonlu elemanlarla yük aktarımında bazı projelerde ortaya çıkan yük aktarım hatası düzeltilmeye çalışıldı.

 • Bazı projelerde (02.07.2019 tarihli güncellemeden sonra) dwg exportta ortaya çıkabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.

 • Yarım bodrumlu yapıda yarım bodrumlu yapının kütle merkezi hesabında riskli bina yönetmeliği için ilave revizyon yapıldı.

 • Büyük projelerde 64 bit harici sonlu eleman çözücüdeki versiyon 5.3.0.0 sürümünde oluşan çözümlememe problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.0.0) (08/07/2019)

 • Döşeme sonlu eleman ağı oluşturulmasına ve editlenmesine ilişkin seçenekler getirildi.

 • Döşemelerden çubuk elemanlara yük aktarımında oluşabilen bir problem giderildi.

 • Döşeme sonlu eleman ağında kullanıcının döşeme içine ilave düğüm noktası ekleyebilmesi sağlandı

 • Döşeme sonlu eleman ağı sınır hassasiyeti kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı.

 • Büyük projeler için geliştirilen 64 bit ve 32 bit harici sonlu eleman çözüm araçları (StatiCAD-FemSolver) döşemeleri de kabuk eleman olarak çözüp sistem rijitliğine dahil edecek şekilde güncelleştirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.9.0) (03/07/2019)

 • V.5.2.8.0 ile oluşan dosya kaydı hatası giderilmeye çalışıldı.

 • Döşeme mesh oluşturma işleminde düzenleme yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.8.0) (02/07/2019)

 • Döşemelerin kabuk sonlu elemanlarla sistem rijitliğine eklenmesi opsiyonu getirildi. (RYTEİE2019)

 • Döşemelerden duvarlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılabilmesi seçeneği getirildi. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Döşemeleri betonarme olmayan ve rijit diyafram davranışı göstermeyen katlardaki duvar parçaları için Tablo 7.3’de verilen Hd/t sınır değerlerinin 0.55 ile çarpılarak kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Modal analizde yürürlükten kaldırılan C.7 Maddesi gereğince Modal analiz sonuçlarının Eşdeğer Deprem Yükü ile karşılaştırılarak artırılması seçeneği devre dışı bırakılarak modal analiz sonuçlarının artırıma tabi tutulmadan kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Döşeme sonlu eleman sisteminin 3D görüntüde görüntülenmesi seçeneği eklendi.

 • Çizim editöründe döşemenin sonlu elemanlara bölünmesini manuel düzenlemeye yardımcı araç menüsü eklendi. (TIN menüsü)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.7.0) (20/05/2019)

 • TBDY2018 Madde 4.3.5.2 gereğince dayanım fazlalığı katsayısı moment hesabında çarpan olarak kullanılması kaldırıldı.

 • Tarihi eserlerin TBDY2018 hükümlerine göre incelenmesinde ahşap döşemeli sistemlerin SAP2000 destekli response spekrum çözümü eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.6.0) (09/05/2019)

 • 3d görüntüde sonlu eleman sisteminin 2 şer katlı görüntülenebilme seçeneği eklendi

 • Riskli yapı analizinde sonucu değiştirmeyen zemin dayanım gerilmesi görünürlüğü kaldırıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu çözümde döşeme isimleri ile section ve materyal isimlerinin benzerlik göstermesi sağlandı.

 • SAP2000 entegrasyonlu ahşap döşemeli sistem analizinde modal analizle hesaplanan diyaframsız deprem yükünün, eşdeğer deprem hesabıyla yapılan hesabın %85 inden az çıkması durumunda uygulanan artırma katsayısı hesabında oluşabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.5.0) (25/04/2019)

 • Sonlu eleman çözümünde Duvar akslarının üst üste olmadığı bazı durumlarda link elemanı oluşturulması konusunda geliştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.4.0) (16/04/2019)

 • ARAADNET sistemine girişte tespite esas katın kullanıcı tarafından seçilebilmesi veya otomatik seçilmesi opsiyonel hale getirildi.

 • ARAADNET sistemine girişte eğik duvarların X veya Y yönüne yakın oluşlarına göre ilgili yöndeki alanlara dahil edilip edilmemesi opsiyonel hale getirildi (Öncesinde dahil edilmiyordu)

 • Ahşap döşemeli yığma binaların SAP2000 destekli çözümünde oluşabilecek bir sorun giderildi.

 • SAP2000 destekli çözümde alt kotu sıfırdan farklı duvarların kesit tesirleri alınamıyordu düzeltildi

 • D ve R katsayıları RYTEİE-2019 kapsamında kullanılmadığından hesap raporlarında görünmesi engellendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.3.0) (06/04/2019)

 • RYTEİE-2019 kapsamında duvar kesme kapasitesi hesaplarında her duvar için Kayma,Diyagonal Çekme, Eğilme tahkikleri yapılıyordu. Sadece kesme kapasitesi en küçük olan göçme şekline göre tahkik yapılacak şekilde değiştirildi.(Madde 7.3.6)

 • Araadnet form bilgileri için Hd/t X yönü ve Y yönü etiketleri ters basılıyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.2.0) (01/04/2019)

 • Eğilme Kapasitesi Hesabında eşitsizliğin 2 tarafındaki formüllerden çıkan değerlerin küçük olanı alınıyordu. Büyük olanı alınacak şekilde güncelleme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.1.0) (27/03/2019)

 • Karma binaların çözümü eklendi.

 • Ahşap döşemeli yığma binaların SAP2000 destekli çözümü eklendi.

 • RYTEİE-2019 için proje ayar arayüzü kullanılmaması gereken seçenekler görünmez yapılarak sadeleştirildi.

 • Yük kombinasyonlarında G+nQ+Ex+0,3Ey gibi olan yük kombinasyonları yerine G+nQ+Ex şeklinde tek doğrultuyu dikkate alan yük kombinasyonları getiirildi (Eğitim örnek çözümler dikkate alınarak) Yapılan değişiklik eğik akslı yapılar hariç önceki sonuçları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.0.0) (13/03/2019)

 • RYTEİE-2019 Sonlu elemanlar yöntemi ile düşey yük aktarımında düzenleme yapıldı. Kullanıcının düşey yük kombinasyonunu G+nQ şeklinde ayarlamasına gerek kalmaksızın program gerekli düzenlemeyi yapmaktadır.

 • SAP2000 entegrasyonlu çözümde RYTEİE-2019 hükümleri doğrultusunda rijit diyaframlı binaların kabuk sonlu elemanlarla analizi seçeneği eklendi.

 • SAP2000 V21 export ve import özelliği eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.9.0) (08/03/2019)

 • Sonlu eleman modelinde sıfır uzunluklu link elemanların analize girmeden silinmesi ile analizde oluşabilecek tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Araad sistemine veri giriş bilgilerinde oluşabilecek bir hata giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.8.0) (04/03/2019)

 • Sonlu eleman modelinde boyu çok küçük eleman oluşmasını engellemek için Yakın Düğümleri Aynı Kabul Etme Hassasiyeti seçeneği getirildi.

 • Araad sistemine veri giriş bilgilerinde değişiklikler işlendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.7.0) (01/03/2019)

 • Büyük modellerin sonlu eleman analizinde hafıza probleminin çözümü için 64 bit denklem çözücü ve 32 Bit Denklem çözücü Eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.6.0) (25/02/2019)

 • A.R.A.A.D. sisteminde istenilen bilgiler performans raporu son sayfasına eklendi.

 • Sonlu elemanlar analizi hızlandırıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.5.0) (21/02/2019)

 • Sonlu eleman modelinde çubuk eleman içinde diğer bir elemanın düğümü kalıyorsa otomatik bölünmesi geliştirildi.

 • Sonlu elemanlar analizinde kattaki elemanların X ve Y doğrultusundaki kesme kuvvetleri toplamı ile kat kesme kuvvetleri karşılaştırılarak hata oluşmuşsa kullanıcının bilgilendirilmesi sağlandı. (Genel hata sebebi üst kat duvarın altında kiriş veya duvar bulunmamasından kaynaklı olup süreksizliğin bulunduğu duvarlarda altına kiriş çizilmesi yeterli olabilecektir.)

 • Riskli yapı analizi (RYTEİE2019) için dolu tuğla fm değeri 1,4 olarak düzeltildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.4.0) (18/02/2019)

 • RYTEİE 2019 (16.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar) a göre hesaplar ve performans analizi eklendi.

 • Modal analizle deprem hesabı ve periyot hesabı eklendi.

 • Çubuk sonlu elemanlarla dahili yığma bina analizi eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.3.0) (08/02/2019)

 • TBDY2018 performans sayfasında düzenleme yapıldı.

 • Proje genel ayarlarında R (Taşıyıcı sistem davranış katsayısı) ve D (Dayanım fazlalığı katsayısı) otomatik alınmasını sağlayan yığma bina türü seçenekleri eklendi(Donatısız, kuşatılmış, donatılı,donatılı panel yığma bina)

 • Fare tekeri yuvarlandığında zoomstep opsiyonel hale getirildi.

 • Ekran animasyonları ve aksa yapışmada düzenleme yapıldı.

 • Proje müellifi ismi varsayılan olarak lisans sahibi ismine ayarlandı ve değiştirilmesi engellendi.

 • İki nokta işaretleyerek kapı,pencere, düşey hatıl modellenmesi seçeneği eklendi

 • Proje genel ayarlarında TBDY 2018 parametrelerinin nasıl alınacağına ilişkin yardım butonu eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.2.0) (12/01/2019)

 • TBDY2018 kapsamında donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.1.0) (06/01/2019)

 • Raporlarda TBDY2018 yönetmeliği parametrelerinin özet ve performans sayfalarında görünmesi sağlandı.

 • Dwg importta iyileştirmeler yapıldı.

 • Dwg import seçenekler menüsüne duvar genişliğini çizimden hesapla ve duvar özellikleri formundan al seçenekleri eklendi

 • İmport için seçilen 2 çizgi uzunlukları farklı ise kısa olanı dikkate al ve ortalamasını dikkate al seçenekleri eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta seçilen 2 objenin otomatik kesiştirilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Duvarın uç noktasını Seçili olanın Orta Aksına Taşı seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Elemanları Seçili Aksın Üzerine Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Mantoyu Seçili Duvarın Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Fiktif Mantoyu Seçili Kapı/Pencere Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Proje Genel Ayarları Rijitlik Sekmesinde Duvar Moment Hesaplama Opsiyonu olarak Moment Sıfır Noktasını Ankastre Duvar İçin 0,5h konsol duvar için h kabul et seçeneği eklendi.

 • Muto Yönteminde Yatay Hatılları Dikkate Al, Kapı ve Pencere Üst Alt Duvarlarını Dikkate Al seçeneği eklendi.

 • Kirişlere atanan çizgisel G ve Q yüklerinin SAP2000 e exportta aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.0.0) (20/09/2018)

 • TBDY 2018 formüllerine göre deprem hesabı yapılabilmesi hesabı eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar düşey gerilme kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar kayma gerilmesi kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar güçlendirme mantosu hesapları revize edildi.

 • Donatılı duvarlarda ve kuşatılmış binalardaki düşey hatıllarda, Mrd dayanımı hesapları henüz eklenmemiş olup daha sonra eklenmeye çalışılacaktır.

 • TBDY 2018 duvar kesme dayanımları taşıma gücüne göre yapıldığından duvar kesme kuvveti hesaplarında varsayılan yük kombinasyonları oluşturulmuştur.

 • Duvar elemanlarının SAP2000 e aktarımında shell-thin/shell-thick ve membran olarak aktarılması opsiyonel hale getirildi.

 • SAP2000 duvar sonuçları alınırken major doğrultuda olan sonuçlar alınması sağlandı

 • Kirişlere kaçıklık verildiği durumlarda dikdörtgen döşeme için döşeme kenarında kiriş olduğunun algılanamama problemi giderildi.

 • Çizim editöründe obje seçildiğinde properties penceresi obje özelliklerini ve layerini göstermiyordu, düzeltildi.

 • Sadece seçili elemanların katlar arası kopyalanmasında bazı durumlarda düşey hatıllar kopyalanmıyordu. Düzeltildi.

 • Kiriş ve kolonların SAP2000 aktarımında insertation point atamaları ile akstan kaçıklıkları dikkate alınarak aktarılması sağlandı.

 • Kiriş ve kolonların SAP2000 aktarımında end length offset atamalarının otomatik yapılması sağlandı.

 • Kiriş ve kolonlar seçildiğinde düğüm noktalarının tanımlandığı akstan gösterilmesi seçeneği eklendi. (Program ayarları menusunden tercihler değiştirilebilir)

 • Otomatik statik (beyaz) aks oluşturma program ayarlarında opsiyonel hale getirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.7.0) (15/03/2018)

 • Klavyede shift tuşu basılı iken modelleme yapıldığında elemanın ortho modunda (yatay veya dikey) çizilmesi sağlandı.

 • Eurocode 8 (TS EN 1998-1 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Aralık 2005) Standardına göre deprem hesapları yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Eurocode 6 (TS EN 1996-1-1 Kâgir yapıların tasarımı)standardına göre yığma yapıların tasarım hesabının yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Programın 104 dile çevirisi yapıldı.

 • Döşeme donatı düzenleme tablosunda donatı sabitle seçildikten sonra işareti kaldırılamıyordu. Düzeltildi.

 • Devrilme momenti hesabı sayfasında ifadeler İngilizce idi Türkçeye çevrildi ve hesapta oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • SAP2000 Versiyon 20 programına da sistem modelinin export edilmesi ve analiz sonuçlarının alınabilmesi seçeneği eklendi.

 • Duvarlar SAP2000 programına aktarıldığında shell eleman olarak değil membran eleman olarak aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.5.0) (26/12/2017)

 • Bina hakim titreşim periyodu ve bina kütlesinin, performans raporu son sayfasında ve katlara etkiyen deprem yükleri raporunda görünmesi sağlandı.

 • Özel tanımlı duvar için çoklu düzenlemede oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.4.0) (27/09/2017)

 • Kat rijitliği kütle merkezine göre hesaplanmak istendiği sırada kütle merkezi hesaplanmadığı için orijine göre hesaplanmış oluyordu. Kat rijitliğinin hesabında oluşan bu problem kütle merkezi hesabı önceye alınarak giderildi.

 • Aynı projede çok sayıda çizim istendiğinde çizim alınması hatası oluşabiliyordu. Düzeltildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.3.0) (19/09/2017)

 • Düşey hatılların dayanımı duvar dayanımına dahil edilmesi seçeneği seçildiğinde, duvar kayma gerilmesi kontrolünde, duvar yeterlilik durumunun tespitinde bazı durumlarda oluşan problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      StatiCAD-Ultimate V.5.0.0.0 Yapılan Güncellemeler (21.08.2017)

 • TBDY 2016 (taslak) yönetmeliğine göre tüm statik hesaplar yenilendi.

 • Eleman rijitlik hesabında elastisite modülünün kullanılabilmesi, ve yeni rijitlik formülleriyle hesap yapabilme

 • Düşey hatıl rijitliklerinde elastisite modüllerini ve atalet momentlerini dikkate alabilme

 • Harita spektral ivme katsayıları ile yeni deprem hesapları

 • Binanın fay düzlemine mesafesini dikkate alabilme

 • Yönetmelikte belirtilen zemin grupları veya özel tanımlı zemin gruplarıyla çalışabilme ve binanın periyot hesabı

 • TBDY 2016 için ön tanımlı duvarlar ve yönetmelikle tariflenebilen tüm duvar türlerinin tanımlanabilmesi, tablolardan enterpolasyonla hesaplanan tüm değerlerin otomatik hesaplanması

 • Gazbeton ve diğer tuğlalar için veya her duvar için ayrı güvenlik sayıları girebilme

 • SAP2000 e bölünmüş model aktarımında döşemelerin aktarımı ile ilgili bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.6.0.0 Yapılan Güncellemeler (14.08.2017)

 • Düşey hatılların rijitliği dikkate alınarak veya alınmadan duvar dayanımına katkısının dikkate alınabilmesi seçeneği getirildi. (TBDY2016 Madde 11.4.9)

 • SAP2000 aktarımında kiriş hatılların ve düşey hatılların frame eleman olarak veya area eleman olarak aktarılması veya hiç aktarılmaması opsiyonel hale getirildi . (TBDY2016 Madde 11.3.9)

 • Planda açılı düşey hatıllar SAP2000 e aktarıldığında lokal aksının da döndürülmesi seçeneği eklendi.

 • SAP2000 e sistem modeli aktarılırken döşemelerin de kapı pencere düşey izdüşümleri ile bölünmesi sağlandı. Sistemin tüm kesişim noktalarından sonlu elemanlara bölünmesi sağlanmaya çalışıldı. Arealarda düğüm noktaları çakıştırılarak daha gerçekçi hesap yapma olanağı getirildi.

 • Eğik duvarların içinde kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Yatay dikey ve eğik mantoların içinde kapı veya pencere silindiğinde manto parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Bazı durumlarda yatay ve dikey duvarlarda kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Uyarı mesajının görünürlüğü için renklendirildi ve ses eklendi.

 • Yatay aksın üzerindeki objelerle birlikte ötelenmesinde döşeme hesap aksları bazı durumlarda ötelenmiyordu. Düzeltildi.
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


    

      StatiCAD-Ultimate V.4.5.8.0 Yapılan Güncellemeler (08.03.2017)

 • Dosya kaydı ve undo kaydı sırasında oluşabilen hatalar giderilmeye çalışıldı.

      StatiCAD-Ultimate V.4.5.6.0 Yapılan Güncellemeler (03.04.2017)

 • SAP2000 den proje import edildiğinde Duvar Kesit tesirleri değerleri yüklemeler ve yük kombinasyonları için ayrı ayrı veriliyor.

 • SAP2000 Export İşlemi için duvar elastisite modülleri duvar özellikleri formunda girilebiliyor.

 • Seçmeli rapor oluştur tablosunda seçeneklerin daha düzenli görünmesi sağlandı.

 • Çoklu duvar özellik değişiminde basınç emniyet gerilmesi değerleri sıfıra dönüşebiliyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.4.0 Yapılan Güncellemeler (27.02.2017)

 • Pencere üst ve altındaki , kapı üstündeki bazı duvar parçaları bazı durumlarda bina kütlesine dahil edilmeme problemi düzeltilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.2.0 Yapılan Güncellemeler (17.02.2017)

 • Depremden kaynaklı ilave normal kuvvet hesabında tepe deprem yükü, deltaFN yükünün de dikkate alınması sağlandı.

 • SAP2000 yük kombinasyonlarında düzenleme yapıldı.

 • SAP2000 Exportta, Sectioncut tanımında duvar üst noktalarını dikkate alan ayrı bir tanımlama daha getirildi. Kayma gerilme kontrolü duvar üst yüzünde yapılabiliyor.

 • Ahşap döşemeli sistemlerde rijit diyaframsız çözüm yapılabilmesi için seçenek aktifleştirildi.

 • SAP2000 de tanımladığınız Response Spektrum, analizlerinde yük kombinasyonu olarak DepremX1,DepremY1,DepremX2, DepremY2 yük kombinasyon isimlerini kullanırsanız statik sonuçları programa import edebilir ve duvar tahkiklerini yapabilirsiniz.

 • Döşemeleri kat üst kotundaki düğüm noktalarına bağlı olarak otomatik bölmek için seçenek eklendi

 • SAP2000 V17.3 sürümüne , aktarım yapamama sorunu giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.0.0 Yapılan Güncellemeler (30.01.2017)

 • Depremli durum için duvar normal kuvvet değerlerini her bir deprem yük kombinasyonu için hesaplayabilme, opsiyonel olarak depremli durum normal kuvvetlerini (depremden oluşan çekme ve basınç gerilmelerini) duvar kayma gerilme ve basınç gerilme tahkiklerinde kullanabilme.

 • Tüm modelleri SAP2000 e aktarabilme

 • SAP2000 den sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanmış sonuçları program içine getirebilme

 • SAP2000 sonuçlarının otomatik yorumlanarak deprem yönetmeliğine göre hesap raporu ve risk tespitinin yapılabilmesi

 • Yeni 3D görüntüleme ekranı

 • Seçili elemanların taşıma, kopyalama, çoklu kopyalama, simetri alma işlemleri

 • Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki