Müşteri Paneline Giriş
 • cube

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.1.1.0) (29/02/2024)

 • Ahşap kirişlerin TS647 ye göre modellenebilmesi ve hesap raporları (Eğilme, makaslama, sehim, mesnet tahkikleri) eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.1.0.5) (07/02/2024)

 • Yedekli kayıt için yeni bir dosya formatı oluşturuldu.

 • Demo versiyonda da dosya kaydetme ve sınırsız analiz özelliği eklendi. Demo versiyon da 64 bit olarak yayınlandı. Demo versiyonda kayıt edilen projeler normal versiyonda açılmamakta ve kısıtlı sayıda eleman için rapor verilmektedir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.1.0.0) (08/01/2024)

 • Poligon kesitte çift eksenli iteratif analize ilaveten 2 adet tek eksenli iteratif analizle donatıların tespit edilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Poligon kolonların karşılıklı etki diyagramları negatif yöndeki kapasiteyi de dikkate alacak şekilde değiştirildi.

 • Kolon donatı seçimi algoritmasında iyileştirmeler yapıldı.

 • Analizde tespit edilen hatalar ve uyarılar listesinde uyarı tiplerine göre açıklamalı yardım dosyası açma ve bazı durumlarda otomatik düzeltme yapma seçenekleri eklendi.

 • Sonlu elemanlar yönteminde Daire, T, I,L kesitlerde burulma sabiti olarak A.Kasımzade Sonlu Elemanlar Metodu Kitabına istinaden J=I2+I3-I23 kullanılıyordu (Formül 2.1.2 Sayfa 71), İlgili kesit tiplerinde için daha iyi yaklaşım veren formüle geçildi.

 • Hesap raporlarında analiz tipi değiştiğinde bazı durumlarda ortaya çıkan aynı oturumda çıktı vermeme problemi düzeltildi.

 • Sonlu elemanlarla modal analizde yapı temel etkileşimli analizde de kolonların altına mesnet ataması yapılması sağlandı.

 • Poligon kesit seçilirken bazı durumlarda ortaya çıkan donatı düzeninin sonraki kullanımlar için kaydedilememe problemi giderilmeye çalışıldı

 • Kolon kesme hesabı kontrolünde poligon kolonlar için iyileştirmeler yapıldı.

 • Poligon kesitlerde X veya Y eksenine göre simetri alma özelliği eklendi.

 • Kolonlarda donatı sabitlemesi yapıldığında hesap sonrası farklı donatı ataması yapılmaması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.9.0) (17/11/2023)

 • Kiriş sağ ve/veya sol, kolon alt ve/veya üst uçlarına istenen serbestlikler ve istenen yüklemeler için mafsal/redör (yay katsayısı verilerek elastik bağlantı) tanımlanabilmesi sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.8.0) (07/11/2023)

 • Yığma binalarda TBDY2018 Madde 11.3.5 Göreli kat öteleme oranı kontrolü eklendi.

 • Düzensiz üçgen ağ seçeneğinde otomatik ağ sınırı belirlenmesinde maksimum sınır çizgisi uzunluğu her kat için ayrı atanabilir hale getirildi.

 • Poligon kesitlerde donatı düzeni kayıt okumada oluşabilecek bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.7.0) (31/10/2023)

 • Poligon kolonların modelde tanımlandığı şekilde çizilebilmesi sağlandı.

 • Mimari kot farkı girilebilmesi sağlandı.

 • Kolon düşey açılımlarında iyileştirmeler yapıldı.

 • Çizimlerde kağıt yüksekliği verilerek çerçeve oluşturulması sağlandı

 • Alt kot ve üst kot değerleri sıfırdan farklı perde ve kolonların çizimlerinde kotların dikkate alınabilmesi sağlandı.

 • FRP çizim detaylarının bazı durumlarda alınmasını zorlaştıran bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.6.5) (05/10/2023)

 • V.7.0.6.0 da ortaya çıkan bir durum için analizin yarıda kesilmesi problemi giderildi

 • Kat genel ayarlarında bodrum kat ve temel katının isminin değiştirilememesi problemi giderildi

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.6.0) (03/10/2023)

 • Duvar detaylı yük analizi yapılabilmesi için modül eklendi

 • Kolon düşey açılım çizimlerinde temelden çıkan donatılar işlendi.

 • Perde düşey açılım çizimlerinde başlık kolonlarının gösterilip gösterilmemesi opsiyonel hale getirildi.

 • Bina türü yığma bina seçeneği seçildiğinde betonarme perdelerin analizi yapılmıyordu, yapılması sağlandı.

 • Perdelerin kesme güvenliği hesabı revize edildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.5.0) (26/09/2023)

 • Kiriş, kolon, perde ,sürekli temel açılımlarında açılım ölçeğinin seçilebilmesi ve yanyana çizimlerde dikkate alınması sağlandı.

 • Kolon boyuna donatı hesap raporlarında tüm kombinasyonlara göre yapılan hesabı gösterme seçeneğine alternatif olarak en kritik yük kombinasyonunu gösterme seçeneği eklenerek rapor sayfa sayısının azaltılması sağlandı

 • Kolon çizimlerinde iyileştirmeler yapıldı

 • Temel açılım çizimlerinde iyileştirme yapıldı.

 • Çizimlerde gösterilmekte olan döşeme donatı metrajı, metraj raporuna da eklendi.

 • Kiriş donatı metrajlarında düzenleme yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.4.0) (28/08/2023)

 • Sonraki güncellemeler için otomatik güncelleme sistemi alt yapısı Versiyon 7 için hazırlandı.

 • 7.0.3.5 sürümünde oluşan açılışta file not found hatası giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.3.5) (22/08/2023)

 • KKTC de halen kullanılmakta olan DBYBHY-2007 ile yapılan hesapta tepki spektrumu ile diyaframsız veya rijit diyaframlı hesap yapılabilmesi sağlandı.

 • Temel planı çiziminde sürekli temel aks dışmerkezliği X ve Y doğrultusundaki temellerde gösterilmeme problemi giderildi

 • Diyaframsız modal analizde bir hata giderildi

 • İki pencere arasında 5 cm veya daha az uzunluklu çok kısa duvarların çubuk sonlu elemanlarla analizinde koordinat dönüşümü hatası alınabiliyordu, giderildi.

 • Modal analiz ve sonlu eleman yöntemi seçildiği durumda tepe deprem yükü uygulanıyordu, düzenleme ile sadece eşdeğer deprem yükü durumunda opsiyonel olarak tepe deprem yükü eklenmektedir

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.2.0) (07/08/2023)

 • 7.0.0.0 versiyonunda ortaya çıkan bazı durumlarda duvar içine pencere /kapı çizilirken oluşan hata giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (StatiCAD-Yigma Standart V.7.0.0.0) (28/07/2023)

 • Duvarların kabuk sonlu elemanlarla çözümü seçeneği eklendi.

 • Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz seçeneği eklendi.

 • Radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı eklendi.

 • Dikdörtgen ve poligon kolon/düşey hatıl hesapları eklendi.

 • Sonlu eleman analizinin rijit diyaframlı ve diyaframsız (kabuk rijitliklerini de dikkate alabilen yarı rijit) yapılabilmesi seçeneği eklendi

 • Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması ve tanımlanması seçeneği eklendi

 • Depremli Yük Kombinasyonlarında G ve Q yüklemesi için de etkin kesit rijitliklerini kullanabilme seçeneği eklendi

 • Sonlu eleman matrisleri ile modal analizde istenilen serbestliklerin kısıtlanabilmesi seçeneği eklendi

 • Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate al seçeneği eklendi

 • Kolon donatı hesabı yapılsın seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Major ve Minör doğrultuda tek eksenli analiz seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında çift eğilmeli iteratif analitik çözüm seçeneği eklendi

 • Dikdörtgen kolon donatı hesabında Çakıroğlu-Özer yaklaşımı ile çözüm seçeneği eklendi

 • Poligon kolonlarda çift eksenli analiz seçeneği eklendi

 • Sürekli temel analizinde Bina tipinden bağımsız olarak temel tasarımını sınırlı sünek (TS500) olarak yap seçeneği eklendi

 • Hesap Raporlarında Yeni Hesaplamalar eklendi

 • Radye Temel Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • Döşeme Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • Perde Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu eklendi

 • A1- Burulma Düzensizliği Kontrolü raporu eklendi

 • B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) raporu eklendi

 • B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) raporu eklendi

 • B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği raporu eklendi

 • Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi

 • TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu eklendi

 • Kolon Enine Donatı Hesabı raporu eklendi

 • Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu eklendi

 • Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu eklendi

 • Çizimlerde düzenlemeler yapıldı.

 • Kolon,kiriş,perde, döşeme kalıp ve beton metrajları eklendi.

 • Kiriş donatı metrajı eklendi

 • Betonarme olmayan kirişlerin lokasyon bazlı maksimum kesit tesirlerinin gösterilmesi için rapor sayfası eklendi. Raporun alınabilmesi için proje genel ayarlarında kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır.

 • Betonarme proje formatında çizimlerin (Temel aplikasyon planı, temel kiriş detayları, (her kata ait) kolon aplikasyon planı, perde düşey açılımları, kolon düşey açılımları, kalıp planı, kiriş açılımları) tek tuşla yanyana çizilebilmesi sağlandı.

 • Temel kiriş açılımlarında çizim blokları arasındaki mesafeler optimize edildi.

 • Analiz öncesi raporunun ilk sayfalarında yeni eklenen özellikler de dikkate alınarak proje ayarlarının daha detaylı gösterimi sağlandı.

 • Proje genel ayarları TBDY2018 sayfasında, TBDY2018 tablo 4.1 de yığma bina tipinin harf kodu uygulanmak yerine listeden seçilebilmesi sağlandı.

 • Kirişsiz radye hesabı eklendi Detaylı bilgi için tıklayınız

 • Temel aplikasyon planında radye donatıları otomatik çizimi eklendi.

 • Temel aplikasyon planında radye donatıları metraj tablosu eklendi.

 • Radye üst ve alt donatı çaplarının kullanıcı seçimine bağlı olması sağlandı ve radye donatı atamalarında düzenleme yapıldı.

 • Temel aplikasyon planında kolon/perde/duvar elemanlarının gösterilmesi sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler ve ana hatlarıyla verilen geliştirmelerden fazlası yapıldı